ՍՈ­ԽՈՎ 

1 կգ փա­փուկ միս, 4 հատ խոշ­որ սոխ, յուղ, աղ, սև պղ­պեղ

Տա­վա­րի փա­փուկ մի­սը կտ­րա­տել 100-150 գրա­մա­նոց կտոր­նե­րով, լվա­նալ, թա­կի­չով թեթևակի ծե­ծել, վրան աղ ու պղ­պեղ ցա­նել և եր­կու կող­մից տա­պա­կել լավ տա­քաց­րած յու­ղով:
Առան­ձին թա­վա­յում 3 հատ սո­խը յու­ղով տա­պա­կել: Սկու­տե­ղի մեջ մի­սը դա­սա­վո­րե­լուց հե­տո յու­րա­քանչ­յուր կտո­րի վրա լց­նել տա­պա­կած սո­խը և մա­տու­ցել տա­պա­կած կար­տո­ֆի­լի հետ:

ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՍՈ­ԽՈՎ

0,5 կգ փա­փուկ մի­սը կտր­տել ոչ շատ մեծ կտոր­նե­րով, լավ լվա­նալ, ապա թա­կի­չով լավ ծե­ծել, որ­պես­զի ամեն մի կտո­րը բա­րակ ու լայն ստաց­վի: Մսի վրա աղ ու պղ­պեղ ավե­լաց­նել, յու­ղով տա­պա­կել: Առան­ձին թա­վա­յով 4-5 գլուխ օղա­կաձև կտր­տած սո­խը տա­պա­կել: Մի­սը դա­սա­վո­րել լայն սկու­տե­ղի մեջ, յու­րա­քանչ­յու­րի մեջ­տե­ղում լց­նել 1 ճաշ­ի գդալ տա­պա­կած սոխ, իսկ շուր­ջը՝ տա­պա­կած կար­տո­ֆիլ: