ԽՈ­ԶԻ ՏՈ­ՏԻԿ­ՆԵՐ ԹԹՈՒ ԴՐԱԾ 

Խո­զի տո­տիկ­նե­րը լավ մաք­րել, մի քա­նի օր պա­հել ջրի մեջ՝ հա­ճա­խա­կի այն փո­խե­լով: Հե­տո լավ լվա­նալ, 10-15 րո­պե եռաց­նել, ջու­րը թա­փել, կր­կին վրան տաք ջուր լց­նել ու եփել այն­քան, որ հնա­րա­վոր լի­նի ու­տել (ոս­կո­րը մսից չան­ջատ­վի): Այ­նու­հետև ջրից հա­նել, վրան աղ ցա­նել: Տաք ջրով պատ­րաս­տել աղա­ջուր (աղա­ջու­րը պատ­րաս­տել այն­պես, ինչ­պես փլա­վի հա­մար), մե­ջը լց­նել մի քա­նի հատ դափ­նու տերև, սև կամ հո­տա­վետ պղ­պեղ (հա­տի­կա­վոր), ջու­րը սա­ռեց­նել, մե­ջը լց­նել 3-4 գլուխ ծե­ծած սխ­տոր, տո­տիկ­նե­րը դա­սա­վո­րել էմա­լա­պատ ամա­նի մեջ (կամ ապակ­յա տա­րա­յի), վրան լց­նել պատ­րաս­տի աղա­ջուրն այն­քան, մինչև տո­տիկ­նե­րը ծածկ­վեն: Վեր­ջում ավե­լաց­նել 1-2 գի­նու բա­ժակ քա­ցախ և թող­նել 8-10 օր տաք սեն­յա­կում: 

Օգ­տա­գոր­ծել որ­պես սա­ռը նա­խու­տեստ: