10 կգ թթու սա­լո­րը լվա­նալ, վրան լց­նել 1 թե­յի բա­ժակ ջուր, եռաց­նել 10-15 րո­պե, որից հե­տո փլավ­քա­մի­չով քա­մել՝ կեղևն ու կո­րիզ­նե­րը հե­ռաց­նե­լու հա­մար, և ամ­բողջ զանգ­վա­ծը եռաց­նել՝ ըն­թաց­քում ավե­լաց­նե­լով 0,5 կգ կա­նաչ կծու պղ­պեղ, կտր­տած հա­մեմ, աղ, կար­միր պղ­պեղ: Եռաց­նել այն­քան, մինչև զանգ­վա­ծը մի քիչ թանձ­րա­նա և եռա­լու պա­հին լց­նել շշե­րի կամ բան­կա­նե­րի մեջ ու փա­կել: 

Օգ­տա­գոր­ծել մսե­ղե­նի հետ: