ՍԱ­ԼՈՐ

Կա­նաչ սա­լո­րը նշա­նա­կում է ան­հանգս­տու­թյունն ու զր­կանք­նե­րը Ձեզ կշր­ջան­ցեն:
Հա­սած սա­լորը ն­ախազ­գուշ­աց­ում է ան­ցո­ղիկ ու­րա­խու­թյուն­նե­ր:
Եթե երա­զում սա­լոր եք հա­վա­քում, իրա­կան կյան­քում Ձեր երա­զանք­նե­րը կի­րա­կա­նա­նան, բայց դրանք կհի­աս­թա­փեց­նեն իրենց չհիմ­նա­վոր­վա­ծու­թյամբ և ան­ցո­ղի­կու­թյամբ:

ՍԱՆԴ­ՂԱ­ՄՈՒՏՔ

Երա­զում սանդ­ղա­մուտք տես­նե­լը նշա­նա­կում է մաս­նակ­ցու­թյուն ինչ­-որ գոր­ծում և փո­փո­խա­կան ապա­գա:
Եթե աղ­ջի­կը տես­նի, որ կանգ­նել է սանդ­ղա­մուտ­քում սի­րա­ծի հետ, նշա­նա­կում է նա կաս­կա­ծում է նրա մտադ­րու­թյուն­նե­րի վրա:

ՍԱՐ­ԴԵՐ

Եթե երա­զում սարդ եք տես­նում, նշա­նա­կում է չա­փից ավե­լի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ եք վե­րա­բեր­վում ձեր աշ­խա­տան­քին:
Սար­դոս­տա­յն հյու­սող սար­դը հանգ­ստու­թյուն ու եր­ջան­կու­թյուն կբե­րի ձեր տուն:
Սարդ սատ­կաց­նե­լը նշա­նա­կում է կնոջ կամ սի­րու­հու հետ վի­ճա­բա­նու­թյուն:
Եթե սար­դը կծում է, դա­վա­ճա­նու­թյան զոհ եք դառ­նա­լու:
Տես­նել, որ ձեզ շր­ջա­պա­տել են բա­զում սար­դեր՝ իրենց սար­դոս­տայն­նե­րի վրա կախ­ված, շատ բա­րե­հաճ երազ է, այն գուշ­ա­կում է ամուր առող­ջու­թյուն և հա­ջո­ղու­թյուն:
Սար­դոս­տայ­նը հս­կա­յա­կան սար­դով նշա­նա­կում է կյան­քում արագ հա­ջո­ղու­թյուն: 
Եթե փախ­չում եք մեծ սար­դից, նշա­նա­կում է, որ հա­ջո­ղու­թյու­նը լքե­լու է ձեզ:
Եթե աղ­ջի­կը տես­նում է, որ իր շուր­ջը սո­ղում են ոս­կե­գույն սար­դեր,  եր­ջան­կու­թյու­նը սա­րի հետևում չէ:

ՍԱՓ­ՐՎԵԼ

Եթե երա­զում հետևում եք ինչ­-որ մե­կի սափր­վե­լուն, նշա­նա­կում է՝ կփոր­ձեք կատարել մի գործ և չեք կա­րող հա­ջո­ղու­թյան հաս­նել:
Եթե տես­նում եք, որ պատ­րաստ­վում եք սափր­վել, թույլ կտաք խո­րա­մանկ մարդ­կանց խա­բել ձեզ:
Եթե ար­դեն սափր­վել եք, կղե­կա­վա­րեք ինք­ներդ ձեր գոր­ծը և տնե­ցի­նե­րին, թեև կռ­վա­րար տի­րու­հու ներ­կա­յու­թյու­նը կա­րող է մշ­տա­կան սկան­դալ­նե­րի առիթ դառ­նալ:
Հարթ սափ­րած դեմ­քը գուշ­ա­կում է գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ լի­ի­րավ փո­խըմբռ­նում և հան­գիստ:
Եթե կի­նը տես­նի սափր­վող տղա­մարդ, նրա բնա­վո­րու­թյու­նը դժ­վա­րու­թյամբ կդի­մա­կա­յի մարմ­նա­կան հա­ճույք­նե­րին:

ՍԵՅՖ

Երա­զում տե­սած սեյ­ֆը վկա­յու­մ է ծա­ռա­յո­ղա­կան և սի­րա­յին գոր­ծե­րի հու­սա­լի­ու­թյան մա­սին:
Սեյ­ֆը բա­ցե­լու փոր­ձը նշա­նա­կում է ծրագ­րե­րը հօդս կցն­դեն՝ չհասց­նե­լով իրա­կա­նա­նալ:
Եթե սեյ­ֆը դա­տարկ լի­նի, ու­րեմն Ձեզ մեծ վիշտ է սպաս­վում:

ՍԵՆ­ՅԱԿ

Հա­րուստ կա­հա­վոր­ված սեն­յա­կում գտն­վե­լը նշա­նա­կում է հան­կար­ծա­կի շա­հույթ: 
Երի­տա­սարդ կնոջն այդ­պի­սի երա­զը հուշ­ում է, որ հա­րուստ ան­ծա­նո­թը նրան կա­ռա­ջար­կի ամուս­նու­թյուն և շքեղ տուն:
Եթե սեն­յա­կը հա­սա­րակ է կա­հա­վոր­ված, այդ կնոջ բախ­տը կլի­նի փոքր եկա­մու­տը և մշ­տա­կան խնա­յո­ղու­թյու­նը:

ՍԵՐ

Երա­զում սի­րած անձ­նա­վո­րու­թյա­նը տես­նե­լը նշա­նա­կում է բա­վա­րար­վա­ծու­թյուն ձեր այժմ­յան շր­ջա­պա­տով: 
Եր­ջան­կու­թյան զգա­ցու­մը սի­րված լինելու մտ­քից, նշա­նա­կում է, գոր­ծե­րի հա­ջող կա­տա­րու­մը տա­լու է լի­ու­թյուն և ազա­տու­թյուն առօր­յա հոգ­սե­րից:
Եթե նկա­տում եք, որ սերն ան­ցել է կամ ան­պա­տաս­խան է, մտա­ծեք, ավե­լի լավ չէ± արդ­յոք փո­խել ձեր ապ­րե­լա­կեր­պը կամ ամուս­նա­նալ և հաս­նել հա­ջո­ղու­թյան՝ ձեր ապա­գան ապա­հո­վելու համար:
Ամուս­նու կամ կնոջ հա­մար այն երա­զը, որ իրենք սի­րում են միմ­յանց, նշա­նա­կում է ըն­տա­նե­կան մեծ եր­ջան­կու­թյուն և ու­րախ ու խե­լա­միտ երե­խա­ներ, որոնք նրանց ու­րա­խու­թյուն են պարգևելու:
Կեն­դա­նի­նե­րի նկատ­մամբ սե­րը մատ­նան­շում է կյան­քից բա­վա­րար­վա­ծու­թյուն, թեև կա­րող է ինք­ներդ այդ­պես չեք կարծում:

ՍԵՔՍ

Եթե երա­զում մարմ­նա­կան վա­յելք­նե­րի մեջ եք, նշա­նա­կում է իրա­կան կյան­քում էլ ձեզ անձ­նա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը կար­գին են:
Եթե երա­զում սե­ռա­կան հար­բե­րու­թյու­նը հա­ճույք չի պատ­ճա­ռում, զգուշ­ա­ցեք բա­րո­յա­կան պրոբ­լեմ­նե­րից: Եթե տես­նում եք այ­լոց սե­ռա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը՝ կյան­քի նկատ­մամբ ձեր ներ­կա­յիս վե­րա­բեր­մուն­քը չի նպաս­տի ըն­տա­նե­կան եր­ջան­կու­թյա­նը:

ՍԽ­ՏՈՐ

Եթե երա­զում ջրում եք սխ­տո­րի մար­գե­րը, նշա­նա­կում է, ծայ­րա­հեղ աղ­քա­տու­թյան մեջ կհաս­նեք նկա­տե­լի դիր­քի:
Երի­տա­սարդ կնո­ջը այս երա­զը խոս­տա­նում է շա­հա­դի­տա­կան ամուս­նու­թյուն:
Եթե երա­զում տես­նեք, որ սխ­տոր եք ու­տում, գրա­վե­լով խե­լա­միտ դիրք, կհ­րա­ժար­վեք ձեր նախ­կին իդե­ալ­նե­րից:

ՍԿԵ­ՍՈՒՐ

Եթե երա­զում սկե­սուր եք տե­սել, նշա­նա­կում է, որ գործ­նա­կան ոլոր­տում և ըն­տա­նի­քում ու­նե­ցած լուրջ տա­րա­ձայ­նու­թյուն­նե­րին կհա­ջոր­դի ան­կեղծ հաշ­տե­ցու­մը:

ՍԿԱ­ՀԱԿ

Երա­զում սկա­հակ տես­նե­լը նշա­նա­կում է ըն­տա­նե­կան կյան­քում բազ­մա­թիվ ու­րա­խա­լի իրա­դար­ձու­թյուն­ներ:
Կոտր­ված սկա­հա­կը մո­տա­լուտ դժ­բախ­տու­թյան նշան է:
Եթե դեռատի աղջի­կը երա­զում սկա­հակ է նվեր ստա­նում, նա կհաս­նի իր բաղ­ձա­լի ցան­կու­թյան իրա­կա­նաց­մա­նը:

ՍՈԽ

Շատ սո­խը երա­զում չա­րի ու նա­խան­ձի նշան է, որը կզ­գաք հա­ջո­ղու­թյան հաս­նե­լիս:
Եթե ու­տում եք սո­խը, թշ­նա­մի­նե­րը կընկ­նեն ձեր առաջ:
Սոխ տա­պա­կե­լը նշա­նա­կում է վհա­տու­թյուն և ոչ մեծ շա­հույթ բիզ­նե­սում:
Երա­զում սոխ կտ­րե­լիս լա­ցե­լը՝ նշան է, որ հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի հետ պայ­քա­րում պար­տու­թյուն կկ­րեք:

ՍՊԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ 

Սպա­նու­թյու­նը գուշ­ա­կում է տխ­րու­թյուն: Հնա­րա­վոր է բռ­նի մա­հը կա­տար­վի ձեր աչ­քի առաջ:
Եթե սպա­նու­թյու­ն եք կա­տա­րել, նշանակում է, որ մաս­նա­կից կլի­նեք այն­պի­սի դեպ­քե­րի, որոնք կվար­կա­բե­կեն ձեր անու­նը:
Եթե երա­զում տես­նեք, որ ձեզ սպա­նել են, ձեր հա­կա­ռա­կորդ­նե­րը ամեն ինչ կա­նեն, որ­պես­զի փչաց­նեն ձեր կյան­քը:
Եթե հար­ձակ­վող զին­ված չա­րա­գոր­ծին սպա­նում եք, գուշ­ա­կում է գոր­ծե­րում հա­ջո­ղու­թյուն և արագ վե­րելք ծա­ռա­յո­ղա­կան աս­տի­ճա­նով:
Եթե ար­նա­թա­թախ մար­դաս­պա­նը կանգ­նած է ինչ­-որ մե­կի վրա, ան­հա­ջո­ղու­թյան նշան է: 
Մար­դաս­պա­նին ցան­կա­ցած իրա­վի­ճա­կում տես­նե­լը զգուշ­ա­նա­լու նշան է, ձեզ սպաս­վում են կո­րուստ­ներ կամ թշ­նա­մի­նե­րի կող­մից գաղտ­նի դա­վադ­րու­թյուն:

ՍՐԻ­ԿԱ

Երա­զում սիր­կա (խա­բե­բա) տես­նե­լը հազ­վագ­յուտ հա­ջո­ղու­թյուն է, ձեր գոր­ծե­րը կհաս­նեն գա­գաթ­նա­կե­տին:

ՍՈՒ­ԼՈՑ

Երա­զում սու­լոց լսե­լը նշա­նա­կում է ցն­ցվել տխուր լու­րից, որը կս­տի­պի փո­խել բո­լոր ծրագ­րե­րը՝ հրա­ժար­վե­լով զվար­ճանք­նե­րից:
Եթե երա­զում սու­լում եք, ապա ու­րախ իրա­դար­ձու­թյուն ակն­կա­լեք:
Եթե տես­նում եք, որ մար­դիկ բարձր սու­լու­մ են, ու­րեմն կտխ­րեք ձեր նկատ­մամբ դրսևո­րած ան­հար­գա­լից վե­րա­բեր­մուն­քից: 
Այն կա­րող է նաև խորհր­դան­շել գժ­տու­թյուն ըն­կե­րոջ հետ:

ՍՈՒՐՃ

Երա­զում սուրճ խմել՝ նշա­նա­կում է ձեր ապա­գա ամուս­նու­թյու­նը հա­վա­նու­թյան չի ար­ժա­նա­նա ձեր ըն­կեր­նե­րի կող­մից: Եթե  ար­դեն ամուս­նա­ցած եք, սպա­սեք մաս­նա­կի վե­ճե­րի:
Սուրճ պատր­սա­տե­լը գոր­ծե­րում ան­հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Սուրճ մա­տու­ցե­լը կո­րուստ է:
Երի­տա­սարդ կնոջ հա­մար երա­զում սուր­ճի հետ ինչ­-որ բան կա­տա­րե­լը, նշա­նա­կում է, որ նա դառ­նա­լու է դա­տա­կան վե­րաքն­նու­թյան առար­կա, եթե զգույշ չլի­նի իր ար­ժա­նիք­նե­րում:
Կա­նաչ սուր­ճը նա­խան­շում է ան­պատ­կառ թշ­նա­մի­ներ, որոն­ցից ոչ մի գթու­թյուն չի սպաս­վում, և որոնք ձգ­տե­լու են վնա­սել ձեզ, եթե այդ երա­զը չեք ըն­կա­լել որ­պես նա­խազ­գուշ­ա­ցում:
Սուր­ճի մրու­րը նշա­նա­կում է հա­ջող պայ­քար ան­բա­րեն­պաստ հան­գա­մանք­նե­րի և հար­ձա­կում­նե­րի դեմ:


ՎԱ­ԳՈՆ

Եթե երա­զում վա­գոն եք տե­սել, ու­րեմն կյան­քից ակն­կա­լեք մի շարք հա­ճույք­ներ:
Եթե երա­զում ­տե­սել եք, թե ինչ­պես եք ճամ­փոր­դում ննջարան-վա­գո­նում, նշա­նա­կում է  շու­տով Ձեր առող­ջա­կան վի­ճա­կը կլա­վա­նա:
Եթե երա­զում փնտ­րում եք Ձեր վա­գո­նը, նշա­նա­կում է խն­դիր­ներ կու­նե­նաք աշ­խա­տան­քում, բայց շու­տով ամեն ինչ իր հու­նով կըն­թա­նա:

ՎԱԽ

Երա­զում վա­խի զգա­ցու­մը նա­խան­շում է հի­աս­թա­փու­թյուն և կո­րուստ:
Վա­խե­ցած մար­դը փոր­ձանք է, որը ձեր մտե­րիմ­նե­րի գլ­խին է փլ­վե­լու:
Եթե երա­զում վա­խե­նում եք ինչ­-որ գործ շա­րու­նա­կելուց, նշա­նա­կում է ան­հա­ջո­ղու­թյուն­ներ են սպաս­վում:
Եթե վա­խե­նում եք ինչ­-որ գործ շա­րու­նա­կե­լուց, ապա ան­հա­ջո­ղու­թյուն­ներ ակն­կա­լեք:

ՎԱՆ­ԴԱԿ

Եթե երա­զում թռ­չուն­նե­րով լի­քը վան­դակ տես­նեք, կդառ­նաք ան­հա­վա­տա­լի հարս­տու­թյան և բազ­մա­թիվ հրաշ­ա­լի երե­խա­նե­րի եր­ջա­նիկ տեր:
Վան­դա­կում մի թռ­չուն տես­նե­լը նշա­նա­կում է սպաս­վում է ցան­կա­լի և ձեռ­ն­տու ամուս­նու­թյուն:
Առանց թռ­չուն­նե­րի, դա­տարկ վան­դակ տես­նե­լը ըն­տա­նի­քի ան­դա­մի կորս­տի նշան է: Հնա­րա­վոր է գաղտ­նի փա­խուստ սի­րածի հետ:
Վան­դա­կում վայ­րի կեն­դա­նի­ներ տես­նե­լը նշա­նա­կում է հաղ­թա­նակ թշ­նա­մի­նե­րի նկատ­մամբ: Եթե ձեզ նրանց հետ վան­դա­կում տես­նեք, սպաս­վում են աղետ­ներ, դժ­բախտ դեպ­քեր կամ վթար:

ՎԱՆ­ՆԱ

Եթե երիտասարդը երա­զում տես­նում է, որ ին­քը վան­նա է ըն­դու­նում, նշա­նա­կում է ար­տա­քին ան­հանգս­տու­թյուն­ներ սի­րած էա­կի պատ­ճա­ռով:
Հղի կնոջ հա­մար այդ երա­զը հնա­րա­վոր դժ­բախտ պա­տա­հա­րի նա­խազ­գուշ­ա­ցում է:
Ամուս­նու հա­մար տվյալ երա­զը նրա երկ­րորդ կե­սի ան­հա­վա­տար­մու­թյան նշան է:
Եթե պատ­րաստ­վում եք լո­ղա­նալ ոչ մե­նակ, արթմ­նի զգուշ­ա­ցեք ճա­նա­պար­հի ոչ բա­րի ու­ղե­կից­նե­րից, ինչ­պես նաև չա­րա­խո­սու­թյու­նից և բամ­բա­սան­քից:
Վան­նա­յի մեջ կեղ­տոտ ջու­րը խո­սում է այն մա­սին, որ ձեր կող­քին չարն է: Սա­ռը և մա­քուր ջու­րը, ընդ­հա­կա­ռա­կը, գու­շա­կում է ու­րա­խու­թյուն և լավ առող­ջու­թյուն:
Ընդ­հան­րա­պես, այդ­պի­սի երազ­ներ տես­նող­նե­րից պա­հանջ­վում է զգույշ պահ­վածք և արարք­նե­րի կշ­ռա­դա­տում:

ՎԱ­ՌԵ­ԼԱ­ՓԱՅՏ

Երա­զում մի գր­կա­չափ վա­ռե­լա­փայտ տես­նե­լը գոր­ծե­րի ան­բա­վա­րար վի­ճա­կի և սի­րե­լուց բա­ժան­վե­լու նշան է:
Եթե տես­նում եք մեծ կոճղ, որը սո­վո­րա­բար վա­ռում են ճրա­գա­լու­սին, դա լավ նա­խան­շան է: Այդ­պի­սի մեծ տո­նա­կա­տա­րու­թյան օրե­րին կի­րա­կա­նանան ամե­նա­ու­րախ երա­զանք­նե­րը:

ՎԱ­ՐԱ­ԳՈՒՅՐ­ՆԵՐ, ԳՈՐ­ԳԵՐ, ԼԱՄ­ՊԵՐ...

Երա­զում վա­րա­գույր­նե­րը նշա­նա­կում են անս­պա­սե­լի այ­ցե­լու­ներ, որոնք մեծ ան­հա­ջո­ղու­թյուն են պատ­ճա­ռե­լու: 
Կեղ­տոտ կամ պա­րուր­ված վա­րա­գույր­նե­րը նշա­նա­կում են խայ­տա­ռակ վե­ճեր ու նա­խա­տինք­ներ:
Գոր­գը նշա­նա­կում է շա­հույթ և հա­րուստ ըն­կեր­ներ: 
Գոր­գի վրա զբոս­նե­լը նշա­նա­կում է հս­կա­յա­կան շա­հույթ ստա­նալ: 
Գորգ վա­ճա­ռե­լը նշա­նա­կում է հա­ճե­լի և ձեռն­տու ճամ­փոր­դու­թյուն: 
Երի­տա­սարդ կի­նը երա­զում գորգ տես­նե­լիս, շու­տով շքեղ տան տի­րու­հի կդառ­նա:
Ջա­հերն ու աշ­տա­նակ­նե­րը գուշ­ա­կում են հա­ջո­ղու­թյուն: Դրանց ջարդ­ված ու կոտրտ­ված տես­նե­լը նշա­նա­կում է ան­հա­ջող առևտուր կամ բոր­սա­յա­կան խաղ:
Երբ երա­զում հանգ­չում է լույ­սը, դա գուշ­ա­կում է հի­վան­դու­թյուն կամ պա­տու­հաս:
Երա­զում լապ­տեր տես­նելն ու­րա­խու­թյան նշան է:

ՎԵՃ, ՎԻ­ՃԱ­ԲԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Դա­տարկ վե­ճե­րը առող­ջա­կան վի­ճա­կի վատ­թա­րաց­ման և անար­դա­րա­ցի քն­նա­դա­տու­թյան են­թարկ­վե­լու նշան է:
Եթե երա­զում մաս­նակ­ցում եք գի­տա­կան բա­նա­վե­ճին, դա վկա­յում է Ձեր թաքն­ված ու­նա­կու­թյուն­նե­րի մա­սին, որոնք Դուք չեք ցան­կա­նում զար­գաց­նել:
Երա­զում վե­ճե­րը խոս­տա­նում են դժ­բախ­տու­թյուն, բարձ­րա­ձայն հայ­հո­յանք­ներ: Աղջ­կա հա­մար դա քրո­նի­կ տհա­ճու­թյուն­նե­րի ահա­զանգ է, իսկ ամուս­նա­ցած կա­նանց հա­մար՝ ըն­տա­նի­քում բա­ժա­նու­թյուն կամ եր­կա­րատև ան­հա­մա­ձայ­նու­թյուն: 
Ու­րիշ­նե­րի վե­ճե­րը հուշ­ում են աշ­խա­տան­քում ան­հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի մա­սին: 

ՎԵ­ՐԵ­ԼԱԿ

Եթե երա­զում տես­նեք, որ բարձ­րա­նում եք վե­րե­լա­կով, նշա­նա­կում է արագ կհաս­նեք բարձր դիր­քի և կհարս­տա­նաք: 
Եթե վե­րե­լա­կով ներքև իջ­նեք, ձեզ կվ­հա­տեց­նեն բազ­մա­թիվ ան­հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը: 
Եթե վե­րե­լա­կը կանգ առ­նի, դա վտան­գի նշան է:

ՎԵՐ­Ք

Եթե երա­զում տես­նում եք, որ վի­րա­վոր­վել եք, նշա­նա­կում է դժ­բախ­տու­թյուն և անազ­նիվ բե­կում գոր­ծե­րում :
Ու­րիշ­նե­րին վի­րա­վոր­ված տես­նե­լը նշա­նա­նա­կում է ըն­կեր­նե­րի կող­մից անար­դա­րու­թյուն:
Վեր­քը կա­պե­լը և ցա­վը հանգս­տաց­նե­լը մեծ հա­ջո­ղու­թյան նշան է:

ՎԹԱՐ

Վթար տես­նե­լը ան­բա­րե­հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Եթե տես­նում եք, որ ավ­տո­մե­քե­նա­յում երթևեկե­լիս վթա­րի եք են­թարկ­վում, պատ­րաստ­վեք ան­կան­խա­տե­սե­լի իրա­վի­ճակ­նե­րի:
Եթե հրաշ­քով խու­սա­փում եք վթա­րից, ու­րեմն պատ­վով դուրս կգաք խառն րա­վի­ճա­կից:
Եթե վթար­ված մե­քե­նա­ներ տես­նեք, հույս­ներդ մի դրեք այ­լոց վրա՝ ձեր մտա­ծա­ծը ժա­մա­նա­կին և լավ իրա­գոր­ծե­լու հա­մար: Իրա­վի­ճա­կին առա­վե­լա­գույն վե­րահս­կո­ղու­թյուն է պա­հանջ­վում ձե­զա­նից:

ՎԿԱ­ՅԱ­ԿԱՆ (ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ)

Ճա­նա­պար­հը կհարթ­վի: