Բուր­ժի­նի­նա կա­րե­լի է պատ­րաս­տել եր­կու եղա­նա­կով:
  1. Խո­զի կամ ոչ­խա­րի ազդ­րը լավ լվա­նալ, վրան աղ ցա­նել, դա­նա­կի ծայ­րով մի­սը տեղ-­տեղ ծակծ­կել և առատ ջրով եփել՝ ջրի մեջ գցե­լով 4-5 հատ դափ­նու տերև, 10-12 հատ հո­տա­վետ պղ­պեղ: Կրա­կը շատ ու­ժեղ չա­նել: Եփ­վե­լու ժա­մա­նակ ստեպ-ս­տեպ մի­սը շուռ տալ. եթե ջու­րը պա­կա­սի, կր­կին ավե­լաց­նել: Եր­կու գլուխ սխ­տո­րը մաք­րել, տրո­րել, խառ­նել 1-2 թե­յի բա­ժակ տո­մա­տի մա­ծու­կի հետ, ավե­լաց­նել սև պղ­պեղ, խառ­նել ու քսել եփ­ված մսին: Թի­թե­ղի վրա տեղ-­տեղ կա­րագ դնել կամ յուղ քսել, մի­սը դնել վրան մի­ջին կրա­կով կարմ­րաց­նել ջե­ռո­ցում:
  2. Լվա­նա­լուց հե­տո մի­սը ծակծ­կել դա­նա­կով, մե­ջը սխ­տոր դնել ու եփել: Ջե­ռո­ցի մեջ դնե­լուց առաջ տո­մա­տի մա­ծուկ քսել կամ թթ­վա­սեր, թող­նել կարմ­րի: