ՍԻ­ԲԻՐ­ՅԱՆ 

0,5 կգ ալ­յու­րը լց­նել էմա­լա­պատ ամա­նի մեջ, ավե­լաց­նել աղ, 1 ձու և այն­քան ալ­յուր, որ ստաց­վի չկպ­չող փա­փուկ խմոր: Այն բա­ժա­նել 2-3 գն­դի, 15-20 րո­պե թող­նել սե­ղա­նին, որ խմո­րը հեշ­տու­թյամբ բաց­վի, որից հե­տո գն­դե­րը գրտ­նա­կով բա­ցել, թե­յի, սուր­ճի պնա­կով կտր­տել, մեջ­տե­ղում դնել խո­զի փա­փուկ մսից պատ­րաս­տած լցո­նից և փա­թա­թել կի­սա­լու­ս­նաձև ու 15-20 րո­պե եփել աղաջ­րում: Մա­տու­ցել յու­ղով կամ թթ­վա­սե­րով:

Սի­բիր­յան պել­մե­նին շատ հա­մեղ է նաև տա­պա­կած վի­ճա­կում, մի­այն տա­պա­կե­լուց առաջ պել­մե­նի­նե­րը դա­նա­կով եր­կու կող­մից լավ հար­թեց­նել, 5 րո­պե աղաջ­րում եփել, այ­նու­հետև քափ­կի­րով հա­նել և յու­ղով տա­պա­կել եր­կու կող­մից: