ԹՈՔԻ, ԼՅԱՐԴԻ, ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՐՏԻ 

1 կգ թո­քը (լյար­դը, երի­կա­մը կամ սիր­տը) տա­պա­կե­լուց առաջ կտ­րա­տել մանր կտո­րե­րով, լվա­նալ, ավե­լաց­նել աղ, սև պղ­պեղ, թա­թա­խել ալ­յու­րի մեջ և եր­կու կող­մից տա­պա­կել յու­ղով, որից հե­տո ավե­լաց­նել մանր կտ­րա­տած կա­նաչ կամ գլուխ սոխ, մի քիչ ար­գա­նակ (կամ տաք ջուր) 0,5 թե­յի բա­ժակ սպի­տակ գի­նի, 1 ճաշ­ի գդալ ալ­յուր, և եփել մինչև թանձ­րա­նա­լը:

Մա­տու­ցել տաք վի­ճա­կում՝ կար­տո­ֆի­լի կամ ցան­կա­ցած փլա­վի հետ: