ՈՍ­ԿԵՐ­ՉԱ­ԿԱՆ ՀՈ­ՐՈՍ­ԿՈՊ 

Այն նաև իտա­լա­կան է կոչ­վում: Ի հայտ է եկել Վե­նետիկում՝ Մի­ջին դա­րե­րում, երբ ոս­կե­րիչ­նե­րը հազ­վա­գույտ զար­դեր էին ստեղ­ծում հա­րուստ վա­ճա­ռա­կան­նե­րի ու վեր­նա­խա­վի հա­մար: Հենց ոս­կե­րիչ­ներն էլ կազ­մում են մի հո­րոս­կոպ, որ­տեղ հա­մաս­տե­ղու­թյուն­նե­րը փո­խա­րին­վում են ոս­կեր­չա­կան զար­դե­րով: Են­թադր­վում էր, որ եթե մարդ հա­մա­պա­տաս­խան զարդ կրի, այն իրեն ան­պատ­ճառ հա­ջո­ղու­թյուն կբե­րի: Նկա­տի ունեցեք սա: Բա­ցի դա, ճիշտ ընտր­ված զար­դը հրա­պու­րիչ կդարձ­նի յու­րա­քանչ­յուր կա­խար­դու­հու:Ական­ջո­ղեր (21.03-20.04)

Շատ աշ­խույժ ես և ու­զում ես ամեն ինչ հասց­նել: Արագ որոշ­ում­ներ ես կա­յաց­նում, սա­կայն դրանք իրա­գոր­ծե­լու հա­մար բա­վա­կան հետևողակ­լան չես: Քո հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը մի­այն քեզ­նից են կախ­ված: Կյանքդ հե­քի­աթ չի լի­նի: Սա­կայն եթե ամեն ինչ հո­գով և նվիր­վա­ծու­թյամբ անես՝ կս­տաց­վի:


Ման­յակ (21.04-20.05)

Նր­բա­գեղ ու ինքնվս­տահ ես, եր­բեք գլուխդ չես կորց­նում և թույլ չես տա­լիս քեզ հա­կա­ճա­ռել: Զն­նիր շր­ջա­պատդ և եզ­րա­կա­ցու­թյուն­ներ արա: Սո­վո­րիր ու­րիշ­ի սխալ­նե­րի վրա, ոչ թե քո:

Ապա­րան­ջան (21.05-21.06)

Քո մե­ծու­թյունն ու ջեր­մու­թյու­նն ան­մի­ջա­պես շա­հում են մարդ­կանց հա­մակ­րան­քը: Երե­կույթ­նե­րի ժա­մա­նակ դու շր­ջա­պա­տի ոգին ես: Կենտ­րո­նա­ցիր առօր­յա հոգ­սե­րի վրա և մի մո­ռա­ցիր ըն­կեր­նե­րիդ: Մի տխ­րիր:

Մե­տա­ղա­զարդ (22.06-22.07)

Նուրբ ու քն­քուշ խառն­վածք ու­նես: Հրաշ­ա­լի անուրջ­նե­րը փր­կում են քեզ առօր­յա տաղ­տու­կից: Եթե անձ­նա­կա­նում ան­հա­ջո­ղու­թյան ես մատն­վել, ապա իրա­վի­ճա­կը կփոխ­վի: Ու­րախություն ես լինելու:

Շղ­թա (23.07-23.08)

Բարձր ես գն­հա­տում քո կա­րիծ­քը և սի­րում ես փայ­լել շր­ջա­պա­տում: Ոմանք քեզ ան­հաշտ ու կռ­վա­րար են հա­մա­րում: Քեզ հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձեռն­վի զբաղ­վել օտար լե­զու­նե­րով, ինչ­պես նաև մի նոր գոր­ծով, որին ըն­դու­նակ լի­նե­լուդ մա­սին նույ­նիսկ չէ­իր էլ կաս­կա­ծում:

Ակով մա­տա­նի (24.08-23.09)

Նպա­տա­կաս­լաց չես: Գե­րա­դա­սում ես մնալ քեզ­նից բա­նի­մա­ցի ստ­վե­րում: Եր­բեմն ափ­սո­սում ես բաց թո­ղած հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի հա­մար: Կա­վե­լա­նան պար­տա­կա­նու­թյուն­ներդ, բայց դրան­ցից գլուխ կհա­նես:

Ու­լունք­ներ (24.09-23.10)

Կա­րո­ղա­նում ես հա­մախմ­բել ամե­նա­տար­բեր մարդ­կանց և միշտ ժա­մա­նակ ես գտ­նում ըն­կեր­նե­րիդ լսե­լու հա­մար: Սա­կայն ավե­լորդ չէ մտա­ծել նաև քո մա­սին: Կբա­րե­լա­վես հա­րա­բե­րու­թյուն­ներդ ըն­կեր­նե­րիդ հետ: Ծա­նոթ­նե­րիցդ մե­կը կդառ­նա մտե­րիմ ըն­կերդ:

Նշա­նի մա­տա­նի (24.10-22.11)

Ըն­կեր­նե­րիդ հա­մար ան­կան­խա­տե­սե­լի ես: Բայց հո­գուդ խոր­քում քեզ մի փոք­րիկ աղջ­նակ ես զգում, որը հո­գա­տա­րու­թյան կա­րիք ու­նի: Ցույց տուր իս­կա­կան էու­թյունդ: Ու­սումդ հեշ­տու­թյամբ չի տր­վի: Հու­զիչ ար­կած­ներ են ակն­կալ­վում, բայց թույլ մի տուր, որ դրանք խան­գա­րեն կարևոր գոր­ծե­րին:

Թևքաճար­մանդ­ներ (22.12-21.01)

Բնա­ծին հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ես: Ան­կաս­կած քեզ հա­ճախ են խնդ­րում մի­ջո­ցա­ռում­ներ կազ­մա­կեր­պել: Երբ ու­րիշ­նե­րի հա­մար ինչ­-որ բան ես անում, մեծ ու­րա­խու­թյուն ես ապ­րում: Աշ­խա­տիր չմր­սել: Մր­գեր կեր և կոփ­վիր:

Վար­սա­կալ (22.12-21.01)

Համ­բե­րու­թյունն ու հա­մա­ռու­թյու­նը քո գլ­խա­վոր ար­ժա­նիք­ներն են: Տա­նել չես կա­րող անս­պա­սե­լի փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, սի­րում ես, որ ամեն ինչ լի­նի սահ­ման­ված կար­գով: Այժմ ըն­կե­րու­թյու­նը քեզ հա­մար սի­րա­հար­վա­ծու­թյու­նից կարևոր է:

Կլիպ­սեր (21.01-20.02)

Չես հա­վա­տում այն ամե­նին, ին­չը չու­նի տրա­մա­բա­նա­կան բա­ցատ­րու­թյուն: Քո խելքն ու շր­ջա­հա­յա­ցու­թյու­նը առա­ջաց­նում են շր­ջա­պա­տող­նե­րի հար­գան­քը: Ավե­լի շատ ժա­մա­նակ կհատ­կաց­նես սո­վո­րե­լուն, լր­ջու­թյամբ կվե­րա­բեր­վես այ­լոց զգաց­մունք­նե­րին և հաշ­վի կնս­տես նրանց կար­ծի­քի հետ:

Ճար­մանդ (21.02-20.03)

Երկ­չո­տու­թյունդ հա­ճախ խան­գա­րում է քեզ: Բայց չէ որ դու կա­րող ես շատ բան տալ ու­րիշ­նե­րին: Մի՛ վա­խե­ցիր սիրտդ բաց անե­լուց: Եղիր ավե­լի վճ­ռա­կան ու եռան­դուն: Հա­ջո­ղու­թյու­նը քո կող­մից է, այ­նու­մե­նայ­նիվ ող­ջա­միտ եղիր և հապշ­տապ մի գոր­ծիր: