1 կգ տա­վա­րի փա­փուկ մի­սը կտր­տել կոտ­լե­տի մե­ծու­թյամբ, եր­կու կող­մից թեթևակի ծե­ծել, ապա թա­թա­խել հա­րած ձվի ու պաք­սի­մա­տի մեջ և եր­կու կող­մից տա­պա­կել: Մա­տու­ցե­լիս յու­րա­քանչ­յու­րի վրա դնել կիտ­րո­նի մի շերտ, իսկ որ­պես խա­վարտ՝ կա­րե­լի է մա­տու­ցել ինչ­պես տա­պա­կած կար­տո­ֆիլ, փլավ, այն­պես էլ խո­րո­ված բան­ջա­րե­ղեն՝ բադ­րի­ջան, լո­լիկ, կա­նաչ պղ­պեղ: