ԺԱ­ՄԱ­ՑՈՒՅ­Ց

Երա­զում ժա­մա­ցույց տես­նե­լը նշա­նա­կում է, որ  բոր­սա­յի խա­ղում հա­ջո­ղու­թյուն եք ու­նե­նա­լու:
Եթե նա­յում եք ձեր ժա­մա­ցույ­ցին, ու­րեմն ինք­ներդ ձեզ ժա­մա­նակ կտաք ինչ­-որ որոշ­ում կա­յաց­նե­լու հա­մար:
Կոտր­ված ժա­մա­ցույ­ցը փոր­ձանք­նե­րի ու կո­րուստ­նե­րի նշան է:
Եթե կի­նը երա­զում ժա­մա­ցույց է կորց­նում, դա գուշ­ա­կում է ըն­տա­նե­կան անա­խոր­ժու­թյուն­ներ:
Ժա­մա­ցույց գո­ղա­նա­լու ձեր երա­զը նշա­նա­կում է, որ հա­կա­ռա­կորդ­ներ ու­նեք, որոնք ձգ­տում են վար­կա­բե­կել ձեզ:
Մե­կին ժա­մա­ցույց տա­լը անա­խոր­ժու­թյուն­նե­րի նա­խան­շան է:
Ժա­մա­ցույ­ցի զարկ լսե­լը  նշա­նա­կում է տրտ­մեց­նող լուր եք լսե­լու:

ԺՈ­ՂՈՎ, ՀԱ­ՎԱ­Ք

Երա­զում ժո­ղով տես­նե­լը խո­սում է առևտրա­կան գոր­ծե­րում ան­սո­վոր ակ­տի­վու­թյան և նշա­նադ­րու­թյան մա­սին: 
Տհաճ հա­վա­քույ­թը, որ­տեղ չկա հա­մա­ձայ­նու­թյուն, Ձեզ հի­աս­թա­փու­թյուն կբե­րի:


ԻՆՔ­ՆԱ­ԹԻՌ

Երա­զում ինք­նա­թի­ռը ճա­նա­պար­հոր­դե­լու խորհր­դա­նիշ է:
Ինք­նա­թի­ռով թռ­չե­լը բիզ­նե­սի հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Եր­կա­րատև թռիչ­քը վկա­յում է, որ մի գործ ձե­զա­նից հս­կա­յա­կան ջան­քեր կպա­հան­ջի, սա­կայն արդ­յունք­նե­րը ձեզ չեն բա­վա­րա­րի:
Վայ­րէջք կա­տա­րող ինք­նա­թիռը անա­խոր­ժու­թյուն­ների սպաս­ելիք է:


ԼԱՊ­ՏԵՐ 

Լապ­տե­րի շարժ­վող լույ­ս տես­նե­լը հան­կար­ծա­կի հարս­տու­թյան նշան է: Եթե հան­կարծ լապ­տե­րը հանգ­չի, նշա­նա­կում է, որ ապա­գա հա­ջո­ղու­թյու­նը ամուր չէ:
Ձեռ­քում լապ­տեր ու­նե­նա­լը նշա­նա­կում է, որ առա­տա­ձեռ­նու­թյու­նն ու ան­շա­հախնդ­րու­թյու­նը շատ լավ մարդ­կանց կգ­րա­վի ձեզ մոտ:
Կոտր­ված կամ մարած լապ­տե­րը նշան է սխալ կգոր­ծեք:
Ճա­նա­պար­հին լապ­տեր կորց­նե­լը գոր­ծե­րում լճաց­ման նշան է:
Լապ­տեր գնե­լը առևտրա­կան գոր­ծե­րում հա­ջո­ղու­թյուն է խոս­տա­նում:
Եթե դեռահաս կինը լապ­տե­րով լու­սա­վո­րում է իր սի­րա­ծի ճա­նա­պար­հը, շու­տով կա­մուս­նա­նա ար­ժա­նի մար­դու հետ:

ԼԱ­Ց

Երա­զը, որ­տեղ ուրշ­ներն են լաց լի­նում, գուշ­ա­կում է եր­կար և տխուր թյու­րի­մա­ցու­թյուն­նե­րից հե­տո հա­ճե­լի հաշ­տե­ցում:
Վա­ճա­ռա­կա­նին այդ­պի­սի երա­զը գուշ­ա­կում է գոր­ծե­րի ժա­մա­նա­կա­վոր ան­կում և մանր ան­հա­ջո­ղու­թյուն­ներ:
Երա­զում քո լա­ցը նշան է վատ նո­րու­թյան և ըն­տա­նե­կան կյան­քի ան­հանգս­տու­թյան:

ԼԻ­ՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Եթե դեռատի կի­նը երա­զում տես­նի, որ ինքն ապ­րում է հե­քի­ա­թա­յին լի­ու­թյան մեջ, նշանակում է, որ կխաբ­վի, թե­պետ որոշ ժա­մա­նակ նրա իրա­կան կյան­քը կհա­մընկ­նի երա­զի հետ: 
Սա­կայն հե­տա­գա­յում նա կի­մա­նա աղ­քա­տու­թյու­նը և ամո­թը:
Երբ դեռատի կա­նայք տես­նում են, որ վա­յե­լում են հարս­տու­թյուն և հար­մա­րա­վե­տու­թյուն, արթ­նա­ցու­մը նրանց հի­աս­թա­փու­թյուն կբե­րի, քա­նի որ իրենց ծու­լու­թյու­նը և սթափ հաշ­վար­կի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը երա­զանք­նե­րը թող­նում են լոկ երա­զանք:

ԼՈ­ՂԱ­Լ

Եթե երա­զում լո­ղում եք և հա­ճույք եք ստա­նում, շու­տով ձեզ հա­ջո­ղու­թյուն է սպաս­վում: Եթե սկ­սում եք սուզ­վել, կեն­թարկ­վե­ք խո­րը հիասթափու­թյան և փոր­ձու­թյան:
Ջրի տակ լո­ղա­լը ան­հանգս­տու­թյան ու տագ­նա­պի նա­խան­շան է:
Եթե լո­ղում եք ոչ շատ մեծ նա­վա­կով, ձեր ցան­կա­սի­րու­թյուն­նե­րը կգե­րա­զան­ցեն ձեր հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը:
Ծո­վա­յին ճա­նա­պար­հոր­դու­թյան վե­րա­բեր­յալ երա­զը նա­խան­շում է ժա­ռան­գու­թյուն ստա­նա­լը:
Եթե լո­ղա­լիս դժ­բախտ դեպ­ք եք տեսնում, կհան­դի­պեք շա­հա­դի­տա­կան նպա­տակ­նե­րով սի­րա­հար­ված անազ­նիվ մար­­դու:

ԼՎԱՑՔ

Երա­զում լվացք տես­նե­լը խո­սում է հաղ­թա­նա­կով պսակվող և հա­ջո­ղու­թյուն բե­րող պայքարի մասին: 
Եթե հա­գուս­տը լավ է լվա­ցած, Ձեր ջան­քե­րը եր­ջան­կու­թյուն կբե­րեն:
Երա­զում լվացք անող գե­ղեց­կու­հի տես­նե­լը նշա­նա­կում է, որ կտր­վեք ար­գել­ված հա­ճույք­նե­րի:

ԼՈՒՅՍ

Եթե երա­զում լույս եք տե­սել, ապա Ձեզ հա­ջո­ղու­թյուն է սպաս­վում: 
Երա­զում առեղծ­վա­ծա­յին կամ հանգ­չող լույս տես­նե­լը նշա­նա­կում է, որ Ձեզ տհա­ճո­րեն կզար­մաց­նի նա­խա­ձեռ­նած գոր­ծի արդ­յունք­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը:
Աղոտ լույ­սը խորհր­դան­շում է չն­չին հա­ջո­ղու­թյուն նպա­տա­կին հաս­նե­լու ճա­նա­պար­հին:
Լույ­սի ճա­ռա­գայթ­ներ տես­նե­լը եր­ջան­կու­թյուն է:
Փա­րո­սի լույ­սը նշա­նա­կում է ցան­կու­թյուն­նե­րի կա­տա­րում: 
Այն ջերմ և ան­սա­սան մտեր­մու­թյան նշան է: Այդ­պի­սի երա­զը հի­վան­դին խոս­տա­նում է ան­հա­պաղ առող­ջա­ցում:
Կայ­ծե­րը նշա­նա­կում են ըն­կեր­ներ:
Կայ­ծի լույ­սը՝ կարճատև եր­ջան­կու­թյան նշան է: 
Քեզ վրա կայ­ծակ տես­նե­լը լավ է, խոս­տա­նում է ու­րա­խու­թյուն և կա­յուն եկա­մուտ: 
Մթու­թյան մեջ լու­սա­վոր­վող կայ­ծա­կը միշտ գուշ­ա­կում է կո­րուստ­ներ և հի­աս­թա­փու­թյուն:

ԼՈՒ­ՍԱՆ­ԿԱՐ

Երա­զում լու­սան­կար տես­նե­լը խա­բե­ու­թյան նշան է: 
Եթե ստա­նաք սի­րե­կա­նի լու­սան­կա­րը, իմա­ցեք, որ նա լիո­վին նվիր­ված չէ ձեզ, մի­այն փոր­ձում է այդ­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն թող­նել:
Եթե տես­նեք, որ ինք­ներդ ձեզ եք լու­սան­կարում, նշա­նա­կում է պա­տա­հա­բար կվշ­տաց­նեք ձեզ և ու­րիշ­նե­րին:

ԼՈՒ­ՍԻՆ

Լի­ա­լու­սի­նը գուշ­ա­կում է հա­ջո­ղու­թյուն սի­րո մեջ և հա­ջո­ղու­թյուն­ներ ձեռ­նար­կում­նե­րում:
Խորհր­դա­վոր և ան­սո­վոր մե­ծու­թյան լու­սի­նը նշա­նա­կում է ան­հա­ջող սի­րա­յին կապ:
Լուս­նի խա­վա­րու­մը կան­խա­տե­սում է ձեր շր­ջա­պա­տում վա­րա­կիչ հի­վան­դու­թյան հա­մա­ճա­րակ:
Նորալու­սին տես­նե­լը նշա­նա­կում է բա­րե­կե­ցու­թյան բարձ­րա­ցում:
Եթե դեռահաս կինն իր ճա­կա­տա­գի­րն իմա­նալու համար դի­մում է լուս­նին, նրան սպաս­վում է ամուս­նու­թյուն ար­ժա­նա­վոր մար­դու հետ: Եթե տես­նում է եր­կու լու­սին, իր չար­չի­ու­թյամբ վտան­գում է սե­րը:
Ար­յու­նա­կար­միր լու­սի­նը պա­տե­րազ­մի և երկ­պա­ռա­կու­թյան նշան է:


ԽԱՆՈՒԹ
  • Դա­տարկ դա­րա­կաշ­եր­տով խառ­նի­խուռն խա­նու­թը գուշ­ա­կում է խառ­նաշ­փո­թու­թյուն աշ­խա­տան­քում և հո­գևոր ան­կում:

ԽԱՉ

Խա­չի վե­րա­բեր­յալ երազ­նե­րը նա­խազ­գուշ­աց­նում են դժ­բախ­տու­թյան մա­սին, որի մեջ շր­ջա­պա­տող­նե­րը կներ­քաշ­են ձեզ:
եթե խա­չը համ­բու­րում եք, նշա­նա­կում է ձեզ բա­ժին ըն­կած դժ­բախ­տու­թյու­նը  կըն­դու­նեք պատ­շաճ տո­կու­նու­թյամբ:
Դեռատի կինը խա­չն իր ձեռ­քին տես­նե­լը նշա­նա­կում է պետք է պահ­պա­նի հա­մես­տու­թյու­նը և բար­յացա­կա­մու­թյու­նը, որով կշա­հի ու­րիշ­նե­րի սերն ու բախ­տի բա­րե­հա­ճու­թյու­նը:
Եթե տես­նեք մո­մը ձեռ­քին մար­դու, իմա­ցեք, որ այդ երա­զը ձեզ կդր­դի բա­րե­գոր­ծու­թյան և այ­լոց նկատ­մամբ հո­գա­տա­րու­թյան:
Երա­զում խա­չե­լու­թյուն տես­նե­լը՝ կն­շա­նա­կի հույ­սերն ի դերև են եղել: Սա­կայն ցու­ցա­բե­րեք կա­յու­նու­թյուն և շա­րու­նա­կեք ձեր գոր­ծը:

ԽԽՈՒՆՋ­ՆԵՐ

Երա­զում շաղ տված խխունջ­ներ տես­նե­լը նա­խան­շում է բար­գա­վա­ճում և բա­վա­րար­վա­ծու­թյուն:
Եթե տե­սել եք դա­տարկ ծան­ծա­ղուտ­ներ, կո­րուստ է, որ կբե­րի վհա­տու­թյուն և հո­գե­կան խռո­վու­թյուն: 
Եթե թա­փա­ռե­լիս խխունջ­ներ եք հա­վա­քում, գուշ­ա­կում է տհա­ճու­թյուն­ներ շռայ­լու­թյան և ան­զուսպ կր­քե­րի պատ­ճա­ռով: 
Ձեզ սպա­սում են դա­ռը զղ­ջում և ափ­սո­սանք զուր վատ­նած ժա­մա­նա­կի հա­մար:

ԽՆ­ՋՈՒՅՔ

Երա­զում խն­ջույք տես­նե­լը լավ է, ըն­կեր­նե­րը ձեր նկատ­մա­մաբ բա­րե­հաճ կլի­նեն: 
Երա­զում իրեն տես­նե­լով ու­րախ բազ­մու­թյան, շքեղ հագն­ված հյու­րե­րի մեջ, որոնք ու­տում են թան­կար­ժեք ամա­նե­ղե­նից և հին գի­նի խմում, գուշ­ա­կում է մեծ հա­ջո­ղու­թյուն ցան­կա­ցած նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նում:
Զգալ հյու­րե­րի ան­բարյացա­կա­մու­թյու­նը, դա­տարկ սե­ղան­ներ տես­նե­լը՝ թյու­րի­մա­ցու­թյուն է և հի­աս­թա­փու­թյուն:

ԽՈ­ՆԱ­ՎՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Եթե երա­զում գտն­վում եք ինչ­-որ խո­նավ տե­ղում, նշա­նա­կում է, որ պետք է պայ­քա­րեք թշ­նա­մի­նե­րի դեմ, բայց նրանց գե­րա­զան­ցող ու­ժե­րը Ձեզ կա­րող են պար­տու­թյան մատ­նել, եթե կամ­քի ուժ չդրսևորեք:

ԽՈՏ

Եր­ջա­նիկ է մի­այն կա­նաչ և հյու­թա­լի խո­տի մա­սին երա­զը:
Չո­րա­ցած խո­տը տրտ­մու­թյուն է գուշ­ա­կում:


ԾԱ­ՂԻԿ­ՆԵՐ

Երա­զում թարմ և պայ­ծառ ծա­ղիկ­ներ տես­նե­լը գուշ­ա­կում է հա­ճույք­ներ և ձեռք­բե­րում­ներ: 
Թո­ռո­մած և չո­րա­ցած ծա­ղիկ­նե­րը գուշ­ա­կում են տհա­ճու­թյուն­ներ, սպի­տակ ծա­ղիկ­նե­րը՝ վիշտ:
Երա­զում ինքդ քեզ ծաղ­կեպ­սա­կի մեջ տես­նե­լը նշա­նա­կում է արագ հարս­տա­ցում: 
Թո­ռո­մած պսակ տես­նե­լը հի­վան­դու­թյան և կոր­ծան­վող սի­րո նշան է: Հարս­նա­ցու­ի պսակ տես­նե­լը խոս­տա­նում է դժ­վա­րին կա­ցու­թյան եր­ջա­նիկ ավարտ:
Հով­տաշ­ուշ­ան տես­նե­լը նշա­նա­կում է դա­ժան փոր­ձու­թյուն­ներ՝ հի­վան­դու­թյան կամ վշ­տի հետ:
Կա­կաչ­նե­րը գուշ­ա­կում են շլաց­նող հա­ճույք­նե­րի և հա­ճե­լի զբաղ­մունք­նե­րի ժա­մա­նա­կաշր­ջան, բայց այս ամե­նը՝ շատ թույլ և ոչ կա­յուն:
Եթե երա­զում շն­չեք կա­կա­չի բույ­րը, իրա­կա­նում կդառ­նաք խար­դա­խու­թյուն­նե­րի զոհ:
Ծաղ­կող և անուշ­ա­բույր վար­դեր տես­նե­լը խոս­տա­նում է մո­տե­ցող ու­րախ իրա­դար­ձու­թյուն­ներ և ձեր ընտր­յա­լի հա­վա­տար­մու­թյու­նը: Շն­չել վար­դի բույ­րը նշան է ոչն­չով չմո­ռաց­ված ու­րա­խու­թյան:
Եթե աղ­ջի­կը երա­զում վար­դեր է պո­կում, շու­տով առա­ջար­կ կս­տա­նա, եթե մա­զե­րը զար­դա­րի վար­դե­րով, խա­բե­ու­թյուն է սպաս­վում:
Թո­ռո­մած վար­դե­րը խո­սում են սի­րած անձ­նա­վո­րու­թյուն չու­նենալու մա­սին£
Դեռ չծաղ­կած վար­դի թու­փը գուշ­ա­կում է ամուր նյու­թա­կան վի­ճակ:
Չո­րա­ցած վար­դի թու­փը նշա­նա­կում է հա­րա­զատ­նե­րի հի­վան­դու­թյուն կամ այլ վշ­տեր:
Վառ կար­միր վար­դի թու­փը ձեր ըն­տա­նի­քի­ մեծ հույ­սե­րի իրա­կա­նաց­ման նշան է:

ԾԱՂ­ԿԵ­ՓՈՒՆՋ

Գե­ղե­ցիկ ծաղ­կե­փուն­ջը նշա­նա­կում է, որ ինչ­-որ ձեզ ան­ծա­նոթ հա­րուստ բա­րե­կա­մից ժա­ռան­գու­թյուն կս­տա­նաք:
Երի­տա­սարդ­նե­րի հա­մար այդ երա­զը հա­ճե­լի և ու­րախ հան­դի­պում­ներ է խոս­տա­նում:
Թո­ռո­մած ծաղ­կե­փուն­ջը հի­վան­դու­թյան և վշ­տի նշան է:
Ալ կար­միր վար­դե­րի փունջ ստա­նա­լը եր­ջան­կու­թյան նշան է:
Դեռատի կի­նը եթե երա­զում տար­բեր ծա­ղիկ­նե­րից փունջ է ստա­նում, կու­նե­նա բազ­մա­թիվ երկր­պա­գու­ներ:

ԾԱՆ­ԾԱ­ՂՈՒՏ

Եթե երա­զում անց­նում եք մա­քուր ջրի ծան­ծա­ղու­տով, նշա­նա­կում է  մաս­նա­կցելու եք ան­ցո­ղիկ, բայց հո­գեզ­մայլ ու­րա­խու­թյուն­նե­րի:
Եթե ջու­րը կեղ­տոտ է, շու­տով ձեզ սպառ­նա­լու է հի­վան­դու­թյու­նը:
Մա­քուր ջրի մի­ջով անց­նող երե­խա­ներ տես­նե­լը եր­ջա­նիկ երազ է, որը հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Մա­քուր ու փրփ­րա­դեզ ջրի մի­ջով երի­տա­սարդ կնոջ անց­նե­լը՝ նշան է նրա ամե­նա­փա­փա­գե­լի երա­զան­քի իրա­կա­նաց­ման:

ԾԱ­ՌԱ

Երա­զում ծա­ռան հե­տա­գա հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի նշան է:
Եթե ծա­ռա­յին աշ­խա­տան­քից ազա­տել եք, նա­խազ­գուշ­աց­ում է կո­րս­տի ­մա­սին:
Եթե ծա­ռան Ձեզ թա­լա­նել է, ու­րեմն Ձեր կող­քին կա մե­կը, ով չի հար­գում ու­նեց­ված­քի ան­ձեռ­նմ­խե­լի­ու­թյան իրա­վուն­քը:

ԾԵ­ՐՈՒ­ՆԻ­ՆԵՐ

Ծե­րու­նի­ներ երա­զում տես­նե­լը վկա­յում է այնպիսի հոգ­սե­րի մա­սին, որոնք Ձեզ կզր­կեն հո­գե­կան հա­վա­սա­րակշ­ռու­թյու­նից:

ԾԻ­Ա­ԾԱՆ

Երա­զում ծի­ա­ծան տես­նե­լը կան­խա­գուշ­ա­կում է ան­նա­խա­դեպ եր­ջան­կու­թյուն:
Եթե սի­րա­հար­ված­նե­րը ծի­ա­ծան տես­նեն, նշա­նա­կում է, որ նրանց մի­ու­թյու­նը շատ եր­ջա­նիկ կլի­նի:

ԾԻ­ԾԱՂ

Եթե երա­զում ու­րախ եք և ծի­ծա­ղում եք, մեծ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի կհաս­նեք ձեռ­նար­կա­տի­րա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյան մեջ:
Ճա­կա­տագ­րի նշան­նե­րի վրա ան­զուսպ ծի­ծա­ղե­լը նա­խազ­գուշ­աց­նում է հի­աս­թա­փու­թյան և շր­ջա­պա­տող­նե­րի հետ ներ­դաշ­նա­կու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյան մա­սին: 
Երա­զում ման­կա­կան եր­ջա­նիկ ծի­ծաղ լսե­լը ու­րա­խու­թյուն և առող­ջու­թյուն է խոս­տա­նում:
Քմ­ծի­ծա­ղը նա­խան­շում է հի­վան­դու­թյուն և հի­աս­թա­փու­թյուն գոր­ծե­րում:

ԾԻ­ՐԱՆ

Երա­զում ծի­րա­նանոց տես­նե­լը նշա­նա­կում է, որ վար­դա­գույն թվացող ապա­գան իր մեջ թաքն­ված թա­խիծ է պա­րու­նա­կում:
Երա­զում ծի­րան ու­տե­լը տհաճ իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րի խորհր­դա­նիշ է:

ԾՆՈՂ­ՆԵ­Ր

Երա­զում ծնող­նե­րին ու­րախ տես­նե­լը նշա­նա­կում է մարդ­կանց հետ ներ­դաշ­նա­կու­թյուն, ինչ­պես նաև հա­ճե­լի շփում­ներ:
Եթե ծնող­նե­րը երևում են մա­հա­նա­լուց հե­տո, դա մո­տա­լուտ անա­խոր­ժու­թյուն­նե­րի նա­խազ­գուշ­ա­ցում է:
Այդ­պի­սի երա­զից հե­տո պետք է ուշ­ա­դիր լի­նեք ձեր գոր­ծե­րում:
Ձեզ սպաս­վում են լուրջ հի­աս­թա­փու­թյուն­ներ, եթե ձեր ծնող­նե­րը սև հա­գուս­տով են:
Եթե ձեր ծնող­նե­րը ողջ են և ձեր երա­զում նրանք վատ կամ տխուր են նա­յում, հա­ջո­ղու­թյու­նը ձեր կող­քով է անց­նե­լու: Եթե նրանք առողջ են ու գոհ՝ բախ­տը կպահ­պա­նի ձեզ, դուք ծաղ­կե­լու եք:
Դեռատի կնոջն այդ­պի­սի երա­զը սո­վո­րա­բար խոս­տա­նում է ամուս­նու­թյուն և բա­րե­հա­ջո­ղու­թյուն:

ԾՆՈՒՆ­Դ

Եթե երա­զում տես­նում եք, որ երե­խա է ծն­վում, նշա­նա­կում է ձեր կեն­սա­վի­ճա­կի բա­րե­լա­վում և հնա­րա­վոր է, իրոք, ձեզ հա­մար լույս աշ­խարհ է գա­լու հրաշ­ա­լի երե­խա:
Եթե դեռահաս կինը դեռևս մինչև հար­սա­նի­քը երազ է տես­նում փոք­րի­կի ծն­վե­լու մա­սին, նա­խազ­գուշ­աց­ում է նրան վար­կը պահ­պա­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին: Այդ երա­զը նաև կա­րող է նշա­նա­կել ժա­ռան­գու­թյուն ստա­նա­լու ու­րա­խա­լի տե­ղե­կու­թյուն:

ԾՈՎ

Ծո­վի վե­րա­բեր­յալ երազ­նե­րը վկա­յում են ձեր սպա­սում­նե­րի ու­նայ­նու­թյան մա­սին:
Եթե երա­զում  լսում եք ծո­վի աղ­մու­կը, ձեզ վի­ճակ­ված է անպ­տուղ ու տան­ջա­լի կյանք՝ սի­րուց ու ըն­կե­րու­թյու­նից զրկ­ված:
Ալիք­ներ՝ խոչն­դոտ­ներ գոր­ծե­րում:
Ջրապ­տույտ՝ այդ երա­զը նշա­նա­կում է, որ ձեր գոր­ծե­րի գլ­խին մեծ վտանգ է կախ­ված, և ձեր վար­կը կա­րող է լր­ջո­րեն տու­ժել, եթե  ծայ­րաս­տի­ճան զգույշ չլի­նեք:

ԾՈ­ՎԱ­ՀԵՆ

Ծո­վա­հեն տես­նե­լը նշա­նա­կում է, կա­րող եք մեր­կաց­նել կեղծ ըն­կեր­նե­րի վատ մտադ­րու­թյուն­նե­րը:
Եթե ձեզ ծո­վա­հեն եք տես­նում, ձեր ըն­կեր­նե­րի կար­ծի­քը ձեր մա­սին կփ­չա­նա:
Եթե աղ­ջի­կն իր սի­րա­ծին ծո­վա­հեն է տես­նում, կբռ­նի նրան ստա­խո­սու­թյան մեջ:
Եթե աղջ­կան գե­րի են վերց­րել ծո­վա­հեն­նե­րը, կեղ­ծա­վո­րու­թյամբ նրան կս­տի­պեն թող­նել իր տու­նը:

ԾՈ­ՎԱ­ՅԻՆ ՓՈ­ԹՈ­ՐԻԿ

Ծո­վա­յին փո­թոր­կի մեջ ընկ­նե­լը ան­հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Եթե փո­թորկ­վող ծո­վը հա­տում է փա­րո­սի լույ­սը, նշանակում է՝ շու­տով սև շր­ջա­նը կանց­նի և կսկս­վի ձեր կյան­քի լու­սա­վոր շր­ջա­նը:

ԾՈՒ­ԼՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Երա­զում եթե տանջ­վում եք ան­գործությունից, ան­հա­ջո­ղու­թյուն է գոր­ծե­րում և չի­րա­կա­նաց­ված մտադ­րու­թյուն­ներ:
Ծու­լու­թյու­նից ու­ժա­թափ­ված ըն­կեր­նե­րին տես­նե­լը նա­խազ­գուշ­աց­նում է, որ շու­տով լսե­լու եք նրանց դժ­բախ­տու­թյան մա­սին:
Եթե դեռահաս կինը տես­նում է իրեն անգործ, գուշ­ա­կում է, որ նրան սպաս­վում է ան­հա­ջող ամուս­նու­թյուն: