17. ՏԱ­ՌԱ­ՊԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ ՎԵՐԱՑ­ՆՈ­ՂԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Այն մար­դիկ, որոնք ծն­վել են ստորև բեր­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում, սպի­տակ կար­ման ըն­դու­նում են որ­պես աշ­խար­հի սկզբ­նա­կան ամ­բող­ջու­թյու­նը վե­րա­կանգ­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.
 • 1921 թ. մար­տի 19-ից 1921 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1928 թ. մար­տի 18-ից 1928 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1935 թ. մար­տի 18-ից 1935 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1942 թ. մար­տի 18-ից 1942 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1949 թ. մար­տի 18-ից 1949 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1956 թ. մար­տի 17-ից 1956 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1963 թ. մար­տի 17-ից 1963 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1970 թ. մար­տի 17-ից 1970 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1977 թ. մար­տի 17-ից 1977 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1948 թ. մար­տի 17-ից 1948 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1991 թ. մար­տի 17-ից 1991 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
Տի­ե­զեր­քը կա­ջակ­ցի և գերմարդ­կա­յին ու­ժեր կպարգևի այս մար­դուն, երբ վեր­ջինս ցան­կա­նա իր վրա վերց­նել ու­րիշ­նե­րի ցա­վերն ու պարտ­քե­րը և ար­ժա­նա­պատ­վո­րեն կրի իր խա­չը: Նա աշ­խար­հի մաս­նատ­վա­ծու­թյունն ու ու­րիշ­նե­րի ցավն ըն­դու­նում է որ­պես իր սե­փա­կան ցավ, այդ պատ­ճա­ռով ու­րիշ­նե­րի տա­ռա­պանք­նե­րին վերջ տա­լը մի­ա­ժա­մա­նակ թեթևաց­նում է նրա սե­փա­կան տա­ռա­պանք­նե­րը: Լավ, հե­տաքր­քիր աշ­խա­տան­քը պարգևատ­րումն է այդ բա­նի դի­մաց, որ այս մար­դը կա­րո­ղա­նում է են­թարկ­վել հան­գա­մանք­նե­րին և կրել իր խա­չը՝ առանց կորց­նե­լու սե­փա­կան ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը և առանց ընկճ­վե­լու:

Նրանց, ում մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է ցածր մա­կար­դա­կով, թույլ չի տա­լիս դառ­նալ պե­տա­կան պաշ­տոն­յա կամ բժիշկ, որը հի­վան­դին թող­նում է առանց բժշ­կա­կան օգ­նու­թյան: Նման մար­դիկ կու­նե­նան լավ աշ­խա­տանք և ուշ­ա­դիր, հո­գա­տար ու լր­ջա­խոհ տնօ­րեն:

Լույ­սի աշ­խար­հի հետ ամուր կա­պեր ու­նե­նա­լու հա­մար այս կար­մա­յով մար­դիկ պետք է ավե­լի ուշ­ա­դիր վե­րա­բեր­վեն հի­վանդ­նե­րին ու կար­քի­ա­վոր­նե­րին և իրենց վրա վերց­նեն անշ­նոր­հա­կալ ու տհաճ աշ­խա­տան­քը:18. ՊԱՅ­ՄԱ­ՆԱ­ԳԻՐ ԽԱԽ­ՏՈ­ՂԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Կան այն­պի­սի մար­դիկ, որոնց հա­մար «Մի դատ­վիր, որ չդատ­վես» պատ­վի­րա­նը մեծ կարևորու­թյուն ու­նի և իրենց կյան­քում դա իս­կա­պես իրա­կա­նա­նում է: Դրանք այն մար­դիկ են, որոնք ծն­վել են հետևյալ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում.

 • 1927 թ. մար­տի 5-ից                 1927 թ. նո­յեմ­բե­րի 28-ը, 
 • 1936 թ. հուն­վա­րի 8-ից           1936 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 4-ը, 
 • 1944 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ից         1945 թ. օգոս­տո­սի 8-ը, 
 • 1953 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 18-ից     1954 թ. հու­նի­սի 14-ը, 
 • 1962 թ. հու­լի­սի 16-ից            1963 թ. ապ­րի­լի 19-ը, 
 • 1971 թ. մա­յի­սի 30-ից            1972 թ. փետր­վա­րի 23-ը, 
 • 1980 թ. ապ­րի­լի 5-ից             1980 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 29-ը, 
 • 1989 թ. փետր­վա­րի 8-ից         1989 թ. նո­յեմ­բե­րի 3-ը, 
 • 1997 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 14-ից      1998 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 9-ը:
Այս մարդ­կանց հա­կա­ցուց­ված է բնա­վո­րու­թյան այն­պի­սի բա­ցա­սա­կան գծեր դրսևորել, ինչ­պի­սիք են հայ­ցա­մո­լու­թյու­նը, շր­ջա­պա­տող­նե­րի հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում կողմ­նա­կա­լու­թյու­նը, ամուս­նա­կան ան­հա­վա­տար­մու­թյու­նը, եր­դում­նե­րի և պայ­մա­նագ­րե­րի խախ­տու­մը, անար­դար դա­տա­վա­րու­թյու­նը, սե­փա­կան հս­տակ կար­ծի­քի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը:
Որոշ ժա­մա­նակ այս­պի­սի մար­դիկ իրենց մեջ չեն նկա­տում նման հատ­կա­նիշ­ներ, իսկ շր­ջա­պա­տող­նե­րը դրա շուրջ չեն կա­րո­ղա­նում ոչ մի բա­րի խոր­հուրդ տալ:

Կա­տա­րած մեղ­քե­րի դի­մաց որ­պես պա­տիժ այս մար­դիկ ամուս­նա­կան կյան­քում հս­կա­յա­կան խն­դիր­ներ են ու­նե­նում, կյան­քում մեծ խն­դիր­ներ են ծա­գում կապ­ված հա­սա­րա­կա­կան և քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյան հետ, հա­ճախ հայտն­վում են եր­կա­կի, հա­կա­սա­կան ու խճճ­ված իրա­վի­ճակ­նե­րում, որոնք տա­նում են դա­տաքն­նու­թյուն­նե­րի: Նրանք պետք է միշտ հիշ­են, որ մե­ղա­վոր են դառ­նում հենց այն պա­հին, երբ սկ­սում են ապա­ցու­ցել իրենց ան­մե­ղու­թյու­նը:

Բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման մար­դուն տա­լիս է պայ­մա­նագ­րե­րի բո­լոր կե­տե­րը հս­տա­կո­րեն պահ­պա­նե­լու կա­րող­ու­թյուն, դա­տա­կան կար­գի թյու­րի­մա­ցու­թյուն­ներ այլևս չեն ծա­գում: Այ­նու­մե­նայ­նիվ, նա չպետք է մո­ռա­նա, որ ար­դա­րու­թյու­նը շատ նուրբ հաս­կա­ցու­թյուն է և այդ պատ­ճա­ռով ստեղծ­ված իրա­վի­ճակը ոչ օբ­յեկ­տիվ գնա­հա­տա­կան տա­լու վտանգ կա, հետևաբար սև կար­ման կա­րող է դրսևոր­վել ամե­նա­ցածր մա­կար­դա­կով:19. ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԱՇ­ՏՈՆ­ՅԱ­ՅԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Կան մար­դիկ, որոնց կտ­րա­կա­նա­պես հա­կա­ցուց­ված է պե­տա­կան պաշ­տոն­յա լի­նել կամ էլ խու­սա­փել օգ­նու­թյուն ցույց տա­լուց: Դրանք այն մար­դիկ են, ով­քեր ծն­վել են թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում.

 • 1926 թ. հու­նի­սի 9-ից             1927 թ. մար­տի 4-ը, 
 • 1935 թ. ապ­րի­լի 14-ից           1936 թ. հուն­վա­րի 8-ը, 
 • 1944 թ. փետր­վա­րի 17-ից       1944 թ. նո­յեմ­բե­րի 13-ը, 
 • 1952 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 24-ից      1953 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 18-ը, 
 • 1961 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 29-ից      1962 թ. հու­լի­սի 15-ը,  
 • 1970 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 3-ից       1971 թ. մա­յի­սի 30-ը, 
 • 1979 թ. հու­լի­սի 10-ից            1980 թ. ապ­րի­լի 5-ը, 
 • 1988 թ. մա­յի­սի 15-ից            1989 թ. փետր­վա­րի 8-ը, 
 • 1997 թ. մար­տի 20-ից            1997 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 14-ը:
Այս մարդ­կանց հա­կա­ցուց­ված բնա­վո­րու­թյան այն­պի­սի վատ գծեր դրսևորել, ինչ­պի­սիք են կա­րի­ե­րա­մո­լու­թյու­նը, քծ­նա­նքը, բռ­նա­պե­տու­թյու­նը, հի­վանդ­նե­րի ու թույ­լե­րի նկատ­մամբ ան­տար­բե­րու­թյու­նը: 

Այս կար­մա­յի ստո­րին դրսևորում ու­նե­ցող մար­դիկ ըն­կեր են ընտ­րում իրեն­ցից ցածր զար­գաց­վա­ծու­թյան և կրթ­վա­ծու­թյան մա­կար­դա­կով: Նրանք հեշ­տու­թյամբ և հո­ժա­րա­կա­մո­րեն խա­ղում են բյու­րոկ­րա­տա­կան ամե­նա­վատ կա­նոն­նե­րով, զանց են առ­նում իրենց պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը և այս կերպ խախ­տում շր­ջա­պա­տող հա­սա­րա­կու­թյան ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը: Խո­նարհ­վե­լով իրեն­ցից ու­ժեղ­նե­րի առաջ և մի­ա­ժա­մա­նակ լկ­տի­ա­բար խա­բե­լով նրանց՝ նման մար­դը հեշ­տու­թյամբ դառ­նում է ՙեր­կու տի­րոջ ծա­ռա՚, և սկ­սում է եր­կու­սին էլ խա­բել:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­մա­յով մարդ­կանց ղե­կա­վա­րու­թյու­նը սկ­սում է «թու­նա­վո­րել», իսկ շր­ջա­պա­տող­նե­րը նրա վրա են բար­դում ստո­րա­ցու­ցիչ աշ­խա­տանքներ: Նա միշտ հե­տին պլա­նում է գտն­վում: Որ­պես պա­տիժ նրանք վատառող­ջ են լի­նում, հի­վան­դու­թյուն­նե­րը հեշ­տու­թյամբ խո­րա­նում են բժշի­կների հի­մար սխալ­նե­րի պատ­ճա­ռով: Այս մար­դիկ պետք է խու­սա­փեն սե­փա­կան առող­ջու­թյան վե­րա­բեր­յալ կաս­կա­ծամ­տու­թյու­նից: Չի կա­րե­լի անօգ­նա­կան թող­նել հի­վանդ­նե­րին ու կա­րի­քա­վոր­նե­րին:
Ստո­րա­քար­շու­թյան, կա­րի­ե­րա­մո­լու­թյան և քծ­նո­ղու­թյան գի­տակց­ման և ար­մա­տա­խիլ անե­լու ուղ­ղու­թյամբ տար­ված մեծ հոգևոր աշ­խա­տան­քի արդ­յուն­քում նրանք իրենց մեջ ար­մա­տա­վո­րում են բո­լոր տե­սա­կի բյու­րոկ­րատ­նե­րին ճիշտ ժա­մա­նա­կին ճա­նա­չե­լու կա­րո­ղու­թյուն:20. ՀԱՇ­ՏԱ­ՐԱ­ՐԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Ստորև բեր­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում ծն­ված մար­դուն սպի­տակ կար­ման հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս հան­դես գալ որ­պես խա­ղա­ղա­րար, որը պաշտ­պան է կանգ­նում երկ­րա­յին և տի­ե­զե­րա­կան օրենք­նե­րին: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.

 • 1921 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1922 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1928 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1929 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1935 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1936 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1942 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1943 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1949 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1950 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1956 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1957 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1963 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1964 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1970 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1971 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1977 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1978 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1984 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1985 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1991 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1992 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1998 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1999 թ. մա­յի­սի 17-ը:
Այն մար­դիկ, որոնք հա­սել են սպի­տակ կար­մա­յի գե­րա­գույն դրսևոր­ման, ըն­դու­նակ են իրենց զո­հա­բե­րել հա­նուն աշ­խար­հի: Հաշ­տա­րա­րու­թյան հա­մար նրանց զո­հա­բե­րու­թյու­նը ոչ մի պարգևատ­րում չի ակն­կա­լում, քա­նի որ ներ­դաշ­նա­կու­թյան, հա­մա­չա­փու­թյան ու ար­դա­րու­թյան հա­մընդ­հա­նուր սկզ­բունք­նե­րի վե­րա­կանգ­նու­մը նրանց հա­մար հենց ամե­նա­ցան­կա­լի պարգևն է:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված այս­պի­սի կար­ման մար­դուն օժ­տում է օրեն­քի մարդ­կանց աջակ­ցու­թյամբ (իրա­վա­բան­ներ, կադ­րե­րի բաժ­նի աշ­խա­տա­կից­ներ, դա­տա­պաշտ­պան­ներ): Սա պարգևատ­րումն է վս­տա­հե­լի և հա­վա­տա­րիմ գոր­ծըն­կեր լի­նե­լու կա­րո­ղու­թյան հա­մար: Այս մա­րու ըն­տա­նե­կան կյան­քում ամեն ինչ լավ է ըն­թա­նում, ամու­սի­նն իր վրա է վերց­նում հոգ­սե­րի ու խն­դիր­նե­րի առ­յու­ծի բա­ժի­նը՝ դառ­նա­լով նրա պա­հա­պան հրեշ­տա­կը:

Ցածր մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման մար­դուն կյան­քի սկզ­բում տա­լիս է լավ գոր­ծըն­կեր և եր­ջա­նիկ ըն­տա­նե­կան կյանք, փր­կում է անար­դար դա­տա­պար­տու­մից:

Լույ­սի աշ­խար­հի հետ կա­պերն ամ­րաց­նե­լու հա­մար նման մար­դիկ պետք է ամե­նուր ար­դա­րու­թյուն տա­րա­ծեն, խս­տո­րեն պահ­պա­նեն երկ­րա­յին և տի­ե­զե­րա­կան օրենք­նե­րը, ակ­տի­վո­րեն կյանք մտց­նեն ներ­դաշ­նա­կու­թյունն  ու գե­ղեց­կու­թյու­նը: Ընդ որում պետք է հս­տա­կո­րեն տես­նեն մի կող­մից իրա­վի­ճա­կի պար­զա­բան­ման և ար­դա­րու­թյան վե­րա­կանգ­ման մի­ջին սահ­մա­նը, մյուս կող­մից՝ ինչ­-որ մե­կի վար­քը քն­նա­դա­տե­լը:21. ՍՊԻ­ՏԱԿ ՄՈ­ԳԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Ստորև բեր­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում ծն­ված մա­դու հա­մար սպի­տակ կար­ման նշա­նա­կում է բնա­ծին հո­գե­բա­նի ձիրք և մաք­րա­զեր­ծող մո­գու­թյամբ զբաղ­վե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն.
 • 1922 թ. մա­յի­սի 18-ից 1922 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1929 թ. մա­յի­սի 18-ից 1929 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1936 թ. մա­յի­սի 18-ից 1936 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1943 թ. մա­յի­սի 18-ից 1943 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1950 թ. մա­յի­սի 18-ից 1950 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1957 թ. մա­յի­սի 17-ից 1957 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը,  
 • 1964 թ. մա­յի­սի 17-ից 1964 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1971 թ. մա­յի­սի 17-ից 1971 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1978 թ. մա­յի­սի 17-ից 1978 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1985 թ. մա­յի­սի 17-ից 1985 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1992 թ. մա­յի­սի 17-ից 1992 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ը:
Այս մար­դիկ օժտ­ված են  մո­գա­կան ու­նա­կու­թյուն­նե­րով և իս­կա­կան կա­պեր ու­նեն Վե­րին աշ­խար­հի հետ, նրանք մշ­տա­պես անո­ղոք պայ­քար են մղում հա­մաշ­խար­հա­յին չա­րի­քի դեմ: Բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­մա­յով մար­դիկ Լույ­սի և Խա­վա­րի միջև մղ­վող ճա­կա­տա­մար­տում առա­ջին շար­քերն են զբա­ղեց­նում, ակ­տի­վո­րեն մաս­նակ­ցում են աստ­ղա­յին պա­տե­րազմ­նե­րին և Բա­րու ու Չա­րի մո­գա­կան դի­մա­կա­յու­թյա­նը: Մո­գա­կան պա­տե­րազմ­նե­րում տո­նած հաղ­թա­նակ­նե­րի դի­մաց ոչ մի պար­գևատ­րում չեն ակն­կա­լում, քա­նի որ աշ­խար­հի յու­րա­քանչ­յուր աղ­տե­ղու­թյուն ըն­դու­նում են որ­պես սե­փա­կան մարմ­նի ան­մաք­րու­թյուն և ամեն ինչ անում են դրա­նից ազատ­վե­լու հա­մար:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման մար­դուն հու­սա­լի­ո­րեն պաշտ­պա­նում է բռ­նա­վոր­նե­րից և դրա­մաշ­որթ­նե­րից, չար կա­խարդ­նե­րից և սև մո­գե­րից, այն օգ­նում է հա­ջո­ղու­թյամբ պայ­քա­րել մարդ­կա­յին բնու­թյան արատ­նե­րի դեմ:

Ցածր մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­մա­յով մար­դիկ սկզբ­նա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում պաշտ­պան­ված են ամեն տե­սակ արատ­նե­րից, այ­լա­սե­րում­նե­րից և սա­դո­մա­զո­խիզ­մից, նրանք բնա­ծին նող­կանք են զգում կա­խար­դու­թյան և սև մո­գու­թյան նկատ­մամբ:

Լույ­սի աշ­խար­հի հետ կա­պերն ամ­րաց­նե­լու հա­մար նրանք պետք է զար­գաց­նեն հո­գե­բա­նի իրենց բնա­ծին տա­ղան­դը, օգ­նեն շր­ջա­պա­տող­նե­րին հո­գե­կան ցա­վը բժշ­կե­լու հար­ցում: Իրենց կու­տա­կած կար­ման նրանց մղում է ինք­նա­ճա­նաչ­ման և ինք­նա­զար­գաց­ման, նրանք կա­մո­վի հրա­ժար­վում են իրենց բնա­վո­րու­թյան բա­ցա­սա­կան գծե­րից և չա­րի նկատ­մամբ ու­նե­ցած բո­լոր հա­կում­նե­րից:22. ՍԵՎ ՄՈ­ԳԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Կան մի շարք մար­դիկ, որոնց կտ­րա­կա­նա­պես հա­կա­ցուց­ված է մո­գու­թյամբ և հո­գե­բա­նու­թյամբ զբաղ­վե­լը: Դրանք այն մար­դիկ են, որոնք ծն­վել են թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում.
 • 1927 թ. նո­յեմ­բե­րի 29-ից          1928 թ. օգոս­տո­սի 31-ը, 
 • 1936 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 5-ից        1937 թ. հու­նի­սի 29-ը, 
 • 1945 թ. օգոս­տո­սի 9-ից           1946 թ. մա­յի­սի 5-ը, 
 • 1954 թ. հու­նի­սի 14-ից            1955 թ. մար­տի 10-ը, 
 • 1963 թ. ապ­րի­լի 20-ից            1964 թ. հուն­վա­րի 13-ը, 
 • 1972 թ. փետր­վա­րի 23-ից        1972 թ. նո­յեմ­բե­րի 19-ը, 
 • 1980 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 29-ից       1981 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 24-ը, 
 • 1989 թ. նո­յեմ­բե­րի 4-ից           1990 թ. օգոս­տո­սի 3-ը, 
 • 1998 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 10-ից      1999 թ. հու­նի­սի 5-ը:
Այս մարդ­կանց հա­կա­ցուց­ված է չա­րար­կել իրենց  գի­տե­լիք­նե­րը, զբաղ­վել հիպ­նո­սով և մո­գու­թյամբ:

Այս կար­մա­յի ցածր մա­կար­դա­կով դրսևորում ու­նե­ցող մար­դիկ նոր­մալ են վե­րա­բեր­վում անա­ռա­կու­թյա­նը, սա­դո­մա­զո­խիզ­մին, բռ­նու­թյա­նը, դրա­մաշ­որ­թու­թյա­նը և երկ­րա­յիյ կյան­քի վա­տա­գույն կող­մե­րին, ավե­լին, այս ամե­նը նրանց նույ­նիսկ դրա­կան լից­քեր են հա­ղոր­դում:
Որ­պես պա­տիժ նախկի­նում գոր­ծած մեղ­քե­րի հա­մար այս մար­դիկ հա­ճախ բախ­վում են սեք­սու­ալ մո­լա­գար­նե­րի և դրա­մաշ­որթ­նե­րի հետ: Այս ամե­նը հան­գեց­նում է ինք­նաս­պա­նու­թյան ցան­կու­թյան առա­ջաց­մա­նը, քա­նի որ այս մարդ­կանց ու­ժե­րից վեր է մշ­տա­պես սար­սա­փի մեջ ապ­րե­լը:

Այս­պի­սի սև կար­մա­յի մի­ջին մա­կար­դա­կի դրսևորում ու­նե­ցող մար­դիկ հա­ճա­խա­կի ստիպ­ված են լի­նում ապ­րել նեն­գաշ­որթ­նե­րի, բռ­նա­վոր­նե­րի, սա­դիստ­նե­րի, մո­լա­գար­նե­րի, դրա­մաշ­որթ­նե­րի և խե­լաց­նոր­նե­րի շր­ջա­պա­տում: Պետք է ստա­նալ և անն­կուն կեր­պով հաղ­թա­հա­րել բո­լոր փոր­ձու­թյուն­նե­րը՝ մշ­տա­պես մաք­րա­զեր­ծե­լով մար­մինն ու հո­գին:
Անա­ռա­կու­թյան հակ­վա­ծու­թյան ար­մա­տա­խիլ անե­լու ուղ­ղու­թյամբ կա­տա­րած հոգևոր աշ­խա­տան­քի արդ­յուն­քում մարդն ան­խո­ցե­լի է դառ­նում սև մո­գու­թյան և հիպ­նո­սի հա­մար, նա կա­րո­ղա­նում է ճիշտ ժա­մա­նա­կին ճա­նա­չել մո­լա­գար­նե­րին, բռ­նա­վոր­նե­րին, անա­ռակ­նե­րին և մար­դաս­պան­նե­րին:23. ԻՍ­ԿԱ­ԿԱՆ ՄԱՆ­ԿԱ­ՎԱՐ­ԺԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Ստորև թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում ծն­ված մար­դու հա­մար սպի­տակ կար­ման նշա­նա­կում է ու­սուց­չու­թյուն, մար­գա­րե­ու­թյուն և մի­սի­ո­նե­րու­թյուն: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.
 • 1922 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1923 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1929 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1930 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1936 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1937 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1943 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից 1944 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1950 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1951 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1957 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1958 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1964 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1965 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1971 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1972 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1978 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1979 թ. հու­լի­սի  16-ը, 
 • 1985 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից 1986 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1999 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ից 2000 թ. հու­լի­սի 16-ը:
Այս մար­դիկ զբաղ­վում են կրո­նա­կան գի­տե­լիք­նե­րի տա­րած­մամբ: Սպի­տակ կար­մա­յի բարձ­րա­գույն դրսևորում ու­նե­ցող մար­դիկ իս­կա­կան դա­ստե­ա­րակ են: Նրանք լավ հաս­կա­նում և նր­բո­րեն զգում են տար­բեր երկր­նե­րի կրո­նա­կան և մշա­կու­թա­յին ավան­դույթ­նե­րը և օժտ­ված լի­նե­լով գեր­մարդ­կա­յին ու­ժե­րով՝ դառ­նում են լա­վա­գույն ուս­մունք­նե­րի մար­գա­րե­ներ: Նրանց գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը շր­ջա­պա­տող­նե­րի հա­մար ­վե­րած­վում են ոգեշն­չող օրի­նակ­նե­րի:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման մար­դուն ապա­հո­վում է հա­սա­րա­կու­թյան մեջ ար­ժա­նա­պա­տիվ և կա­յուն դիր­քով, օժ­տում է ան­վի­ճե­լի հե­ղի­նա­կու­թյամբ և սո­ցի­ա­լա­պես կարևոր բո­լոր գոր­ծե­րում ան­երևույթ աջակ­ցու­թյուն է ցույց տա­լիս:

Ցածր մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման մար­դուն սկզբ­նա­պես հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս գտ­նե­լիր ճշ­մա­րիտ ու­ղին հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան և կրո­նա­կան կյան­քում: Բա­ցի այդ, կու­տակ­ված սպի­տակ կար­ման կա­րող է մար­դուն զր­կել հա­ջո­ղակ կա­րի­ե­րա­յից, եթե այն վտան­գա­վոր է հոգևոր վե­րել­քի հա­մար:

Լույ­սի աշ­խար­հի հետ ամուր կա­պեր ու­նե­նա­լու հա­մար պետք է զբաղ­վել շր­ջա­պա­տող­նե­րի կր­թու­թյամբ, ան­բա­սիր օրի­նակ լի­նել նրանց հա­մար, հան­դես գալ իմաս­տուն և հաս­տա­տա­կամ ու­սուց­չի դե­րում, որը աշ­ա­կեր­տին չի կշ­տամ­բում սխալ­նե­րի հա­մար և օգ­նում է հաղ­թա­հա­րել ամե­նահ­նա­րա­վոր դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը: Չի կա­րե­լի առան­ձին, կցկ­տուր գի­տե­լիք­ներ տա­րա­ծել, այլ անհ­րա­ժեշտ է մշ­տա­պես հոգ տա­նել աշ­ա­կերտ­նե­րին հա­ղորդ­վող գի­տե­լիք­նե­րի ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան մա­սին: 24. ԿԵՂԾ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐԵ­Ի ԿԱՐ­ՄԱ

Շատ մար­դիկ կան, որոնց կտ­րա­կա­նա­պես հա­կա­ցուց­ված է գա­ղա­փա­րա­կան և մի­սի­ո­նե­րա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյամբ զբաղ­վե­լը: Դրանք այն մար­դիկ, որոնք ծն­վել են ներ­քո­հիշ­յալ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում.
 • 1928 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ից       1929 թ. մա­յի­սի 20-ը, 
 • 1937 թ. հու­նի­սի 30-ից           1938 թ. մար­տի 26-ը, 
 • 1946 թ. մա­յի­սի 5-ից              1947 թ. հուն­վա­րի 29-ը, 
 • 1955 թ. մար­տի 10-ից            1955 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 4-ը, 
 • 1964 թ. հուն­վա­րի 14-ից         1964 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 10-ը, 
 • 1972 թ. նո­յեմ­բե­րի 20-ից
 • 1973 թ. օգոս­տո­սի 3-ից          1997 թ. ապ­րի­լի 30-ը, 
 • 1999 թ. հու­նի­սի 6-ից             2000 թվա­կա­նի մար­տի 3-ը:
Նրանց սև կար­ման կեղծ մար­գա­րե­ու­թյունն է, կեղծ ուս­մունք­նե­րի և աշ­խար­հա­յաց­քի տա­րա­ծու­մը, բախ­տախնդ­րու­թյու­նը, սնա­պար­ծու­թյու­նը, մե­ծա­րանք­նե­րի և պարգևնե­րի նկատ­մամբ ու­նե­ցած հի­վան­դոտ հա­կու­մը, ու­րիշ­նե­րի հո­գի­նե­րի ապա­կա­նա­ցու­մը:

Ցածր մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման ու­նե­ցող մար­դիկ չեն տես­նում իրենց նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի կոր­ծա­րա­րու­թյու­նը և դրանց իրա­կա­նաց­ման հետ կապ­ված չու­նե­նա­լով ոչ մի խն­դիր, հեշ­տու­թյամբ զբա­ղեց­նում են ամե­նահ­նա­րա­վոր «ղե­կա­վար աթոռ­ներ» և դրա­նով իսկ ծան­րաց­նում իրենց կար­ման:

Կար­մա­յի մի­ջին մա­կար­դա­ա­կի դրսևորում ու­նե­ցող մար­դիկ գոր­ծած սխալ­նե­րի դի­մաց որ­պես պա­տիժ խիստ տա­ռա­պում են տար­բեր կեղծ ուս­մունք­նե­րի, կրո­նա­կան աղանդ­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի և սխալ գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյուն­ներ տա­րա­ծող­նե­րի պատ­ճա­ռով, հատ­կա­պես դժ­վար ու ցա­վոտ է հոգևոր վե­րել­քի ու­ղին:
Նման կար­մա­յով մար­դիկ պետք է փնտ­րեն դե­պի այն եկե­ղե­ցին տա­նող արա­հե­տը, որի հետ կապ­ված է նրանց նախ­նի­նե­րի հա­վատ­քը և խու­սա­փեն կրո­նա­կան աս­պա­րե­զում ամեն տե­սա­կի նո­րա­րա­րու­թյուն­նե­րից: Պետք է շատ զգույշ լի­նել ար­տա­սահ­ման­յան ֆիր­մա­նե­րի հետ ցան­կա­ցած գոր­ծար­քի մեջ մտ­նե­լիս ինչ­պես նաև խա­բե­ու­թյուն­նե­րից:
Կար­մա­յի բարձ­րա­գույն դրսևոր­ման ժա­մա­նակ ձեռք է բեր­վում հնա­զան­դե­ցում: Աս­տի­ճա­նա­բար իրենք իրեն վե­րա­նում են քա­ղա­քա­կան ու կրո­նա­կան իշ­խա­նու­թյամբ օժտ­ված մարդ­կանց կող­մից ար­ված պրո­վո­կա­ցի­ա­նե­րը, կա­նո­նա­վոր­վում է կրո­նա­կան ար­ժեք­նե­րի ըն­կա­լու­մը: