0,5 կգ թթու դրած կա­ղամ­բը կտր­տել, լվա­նալ մի քա­նի ան­գամ գոլ ջրով (որ­պես­զի թթ­վու­թյու­նը պա­կա­սի), վրան լց­նել 2-3 լիտր ջուր, մի­ջին կրա­կով եփել: Երբ եռա, ավե­լաց­նել 1 թե­յի բա­ժա­կից քիչ պակաս աղա­ցած ձա­վար, աղ, 20 րո­պե եփել, ավե­լաց­նել 2-3 հատ կար­տո­ֆիլ: Առան­ձին թա­վա­յով 2-3 գլուխ սո­խը յու­ղով տա­պա­կել, ավե­լաց­նել տո­մա­տի մա­ծուկ, կար­միր պղ­պեղ, չո­րա­ցած կա­նա­չի, խառ­նել ու լց­նել ճաշ­ի մեջ, 1-2 եռ գա­լուց հե­տո վերց­նել կրա­կից և մա­տու­ցել: