ԽԱ­ՎԱՐ­ՏՈՎ

0,5 կգ փա­փուկ մի­սը կտր­տել ան­հա­տա­կան բա­ժին­նե­րով, լվա­նալ և թա­կի­չով լավ ծե­ծել, որ­պես­զի հա­մե­մա­տա­բար բա­րակ լի­նի և ավե­լի լայն: Ծե­ծած մսին ավե­լաց­նել աղ, պղ­պեղ ու եր­կու կող­մից տա­պա­կել: Թա­վա­յի մեջ մնա­ցած յու­ղի վրա լց­նել 0,5 բա­ժակ ջուր, եռաց­նել և գդա­լով լց­նել սկու­տե­ղի մեջ լց­րած լան­գե­տի վրա, կող­քե­րին որ­պես խա­վարտ՝ լց­նել տա­պա­կած կար­տո­ֆիլ, յու­ղով տա­պա­կած կա­նաչ ոլոռ և օղա­կաձև կտր­տած գա­զար: