ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻ

Մեծ եկե­ղե­ցի տես­նե­լը պատ­վի նշան է: 
Եկե­ղե­ցի գնա­լը տխ­րու­թյուն է և հի­աս­թա­փու­թյուն: 
Եկե­ղե­ցի կա­ռու­ցե­լը գուշ­ա­կում է հարս­տու­թյուն:
Մշուշ­ով պատ­ված եկե­ղե­ցի մտ­նե­լը հու­ղար­կա­վո­րու­թյան մաս­նակ­ցե­լու նշան է: Դա նաև գուշ­ա­կում է լավ ժա­մա­նակ­նե­րի եր­կա­րատև սպա­սում:
Նշ­խա­րը նշա­նա­կում է զղ­ջում:
Տա­ճար - բա­րե­հա­ջո­ղու­թյուն:
Խո­րան (եկե­ղե­ցու բեմ) - կրո­նա­կան հրա­պու­րանք:
Երա­զում բուր­վա­ռը ինչ­-որ մե­կից վերց­նե­լը շնոր­հա­կա­լու­թյան ու ըն­կե­րա­սի­րու­թյան նշան է: 
Խն­կար­կու­մը եկե­ղե­ցում՝ մո­տիկ մար­դու մահ­վան լուր է:
Աստ­վա­ծաշ­ունչ տես­նե­լը նշա­նա­կում է, որ մա­քուր ու լու­սա­վոր հնա­րա­վո­րու­թյուն է տր­վում:
Աղոթ­քը նշա­նա­կում է լա­վու­թյուն անե­լու խնդ­րանք՝ մեր­ժու­մով:
Թխ­վածքը (կու­լիչ) երա­զում՝ նշա­նա­կում է հա­մընդ­հա­նուր տոն:
Եկե­ղե­ցա­կան եր­գը (սաղ­մոս) - ու­րա­խու­թյուն է:
Ոս­կե խաչ տես­նե­լը ու­րա­խու­թյուն է, խաչ գտ­նե­լը հաղ­թա­նա­կի նշան է:
Խա­չին աղո­թե­լը նվեր ստա­նալ է:
Վա­նա­կան տես­նե­լը հան­ցա­վոր սեր է: 
Վա­նա­կա­նի հետ խո­սե­լը տհա­ճու­թյան նշան է:
Եր­գող մի­անձ­նու­հի տես­նե­լը այ­րի­ու­թյան նշան է:
Հոգևորա­կան տես­նե­լը նշա­նա­կում է հի­վան­դու­թյուն և ան­հանգս­տու­թյուն:
Հոգևորա­կա­նին խոս­տո­վա­նե­լը վե­րա­հաս նվաս­տաց­ման և տխ­րու­թյան նշան է:
Զան­գե­րի ղո­ղան­ջը նոր լուր ստա­նա­լու նշան է:
Եկե­ղե­ցու զան­գե­րի ձայն լսե­լը նշա­նա­կում է ու­րա­խա­լի լու­րեր:

ԵՂԱ­ՆԱԿ

Երա­զում եղա­նա­կին ուշ­ադ­րու­թյուն դարձ­նե­լը նշա­նա­կում է հա­ջո­ղու­թյան ան­կա­յու­նու­թյուն: Դեռ ձեր բախ­տը անս­ովոր ձևով բե­րում է, բայց անս­պա­սե­լի­ո­րեն ամեն ինչ կա­րող է շուռ գալ, խա­փան­վել, և ընդ­հա­կա­ռա­կը:
Արև՝ պայ­ծառ արևածա­գը երա­զում ու­րա­խու­թյան և ամեն ին­չում առա­ջա­դի­մու­թյան նշան է: Տես­նել արևը զե­նի­թում. նշա­նա­կում է, որ ձեր ինք­նա­սի­րու­թյու­նը ամ­բող­ջո­վին բա­վա­րար­ված կլի­նի:
Մայ­րա­մու­տը զգուշ­աց­նում է, որ ձեր գոր­ծե­րը ան­կում են ապ­րում, հնա­րա­վոր է կո­րուստ­ներ:
Եթե տես­նեք արևը փայ­լում է ամ­պե­րի հետևում, մո­տե­նում են ան­հան­գիստ ժա­մա­նակ­ներ, բայց խիստ տխ­րել պետք չէ, նրանք արագ կանց­նեն և ձեզ մոտ կվե­րա­դառ­նան եր­ջան­կու­թյունն ու հանգս­տու­թյու­նը:
Ծի­ա­ծան տես­նե­լը չտեսն­ված եր­ջան­կու­թյան նշան է:

ԵՂՈՒՆԳ­ՆԵՐ

Երա­զում եղունգ տես­նե­լը նշա­նա­կում է, որ պետք է ստիպ­ված լի­նեք շատ ու դժ­վա­րին աշ­խա­տանք կա­տա­րել, փոքր վար­ձատ­րու­թյամբ, հատ­կա­պես, եթե եղունգ­նե­րը հի­վանդ են կամ կոտր­ված:
Եթե ջա­նադ­րա­բար կար­գի եք բե­րում եղունգ­նե­րը, գուշ­ա­կում է հե­տաքր­քիր աշ­խա­տանք, որը կգ­րա­վի ձեզ և կլց­նի ձեր քսա­կը:
Եթե տես­նեք անուշ­ադ­րու­թյան մատն­ված կամ կոտր­ված եղունգ­ներ, հի­վան­դու­թյան կամ գոր­ծե­րի ան­հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Երա­զում քո կեղ­տոտ եղունգ­նե­րը տես­նե­լը նշա­նա­կում է ամոթ և ան­պատ­վու­թյուն կթափ­վի ձեր տան վրա, եթե չկա­րո­ղա­նաք քն­նա­դա­տա­բար մո­տե­նալ գոր­ծե­րի իրա­կան վի­ճա­կին:

ԵՌ­ՎՈՐ­ՅԱԿ

Եթե երա­զում եռվոր­յակ եք տես­նում, ձեր ձեռ­նար­կած գոր­ծը հա­ջող ավարտ կու­նե­նա:
Եթե տղա­մար­դը երա­զում տես­նում է, որ իր կի­նը եռվոր­յակ է ու­նե­ցել, նշա­նա­կում է, որ աշ­խա­տան­քում առա­ջա­ցած խն­դիր­նե­րը բա­րե­հա­ջող ավարտ կու­նե­նան:
Երա­զում նո­րա­ծին եռվոր­յա­կի լա­ցը լսե­լը նշա­նա­կում է, որ առա­ջա­ցած տա­րա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը խա­ղա­ղու­թյամբ կա­վարտ­վեն:
Որ­պես կա­նոն երա­զում եռվոր­յակ տես­նե­լը հա­ջո­ղու­թյան նշան է: Մի­այն, երբ դեռատի աղջի­կը եռվոր­յակ է ծնում, լավ նշան չէ:
Դա ասում է, որ նա հա­րուստ, բայց  սի­րո մեջ դժ­բախտ կլի­նի:

ԵՐԱ­ԶՈՒՄ ԵԹԵ...

... Ըն­կել եք, նշա­նա­կում է ձեզ սպաս­վում է հաղ­թա­հա­րել նշա­նա­կա­լի դժ­վա­րու­թյուն­ներ: Եթե ընկ­նե­լիս վի­րա­վոր­վել եք, սպաս­վում են կո­րուստ­ներ, հնա­րա­վոր է բա­ժան­վեք ըն­կեր­նե­րից: Բար­ձուն­քից ընկ­նե­լը խոս­տա­նում է պա­տիվ ու հար­գանք:
... Սայ­թա­քել եք, նա­խազ­գուշ­աց­նում է՝ որոշ չա­փով ան­հոգ եք. անհ­րա­ժեշտ է օգ­տա­գոր­ծել բո­լոր հնա­րա­վո­րու­թյուն­ները գոր­ծե­րից գլուխ հա­նե­լու հա­մար:
... Ուշ­ա­թափ­վել եք, նշա­նա­կում է ըն­տա­նի­քում հնա­րա­վոր է հի­վան­դու­թյուն կամ տհաճ լու­րեր:
... Հայտն­վել եք սորուն ավազ­նե­րում, գուշ­ա­կում է խա­բե­ու­թյուն, կյան­քից զրկ­վել, կա­րող եք ընկ­նել դժ­բախ­տու­թյուն­նե­րի ան­դուն­դը, եթե իհար­կե արթ­նա­նա­լիս չո­րոշ­եք  ամ­րաց­նել ձեր ոգին:
... Վա­խե­ցել եք, դա գուշ­ա­կում է դժ­բախտ դեպ­քից վի­րա­վո­րում: 
Այդ­պի­սի երազ­նե­րը հա­ճախ երևում են գերգրգռ­վա­ծու­թյան վի­ճա­կում:
,,, Այր­վել եք, այդ­պի­սի երա­զը լավ լու­րեր է կան­խա­տե­սում: Մի­այն արդու­կով այր­վե­լիս զգուշ­ա­ցեք հի­վան­դու­թյու­նից կամ խան­դից:
... Խոր­տակ­վում եք, գուշ­ա­կում է դժ­բախտ դեպք կամ սե­փա­կա­նու­թյան կո­րուստ: Բայց եթե բա­րե­հա­ջող փրկ­վեք, սպաս­վում է նկա­տե­լի հա­ջո­ղու­թյուն: 
... Օգ­նու­թյան եք հաս­նում փրկ­վո­ղին, նշանակում է ար­ժա­նի եր­ջան­կու­թյուն:
... Ցր­տա­հար­վել եք, ձեզ սպաս­վում են կո­րուստ­ներ կամ ու­ժե­րի թու­լա­ցում:
... Սո­ղում եք, տան­ջան­քի, աղ­քա­տու­թյան և ստո­րաց­ման նշան է:

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԳՈՐ­ԾԻՔ­ՆԵՐ

Երաժշ­տա­կան գոր­ծիք­նե­րը նշա­նա­կում են վա­ղուց սպաս­ված հա­ճույք­ներ: Եթե դրանք կոտր­ված են, ու­րա­խու­թյու­նը կընդ­հատ­վի ան­կոչ խմ­բի մի­ջամ­տու­թյան պատ­ճա­ռով:
Եթե դեռահաս կինը տես­նում է այդ երա­զը, նա իր կյան­քը կա­րող է դարձ­նել այն­պի­սին, ինչ­պի­սին ինքն է ցան­կա­նում:
Տա­վիղ - երա­զում տա­վի­ղի տխուր ու դու­րե­կան հնչ­յուն­նե­րը լսե­լը, նշա­նա­կում է, որ ձեզ հա­մար որևէ ձեռն­տու գործ ու­նե­նա­լու է տխուր ավարտ:
Կոտր­ված տա­վի­ղը հի­վան­դու­թյուն է:
Եթե տա­վիղ եք նվա­գում, նա­խազ­գուշ­ա­ցում է ավե­լորդ վս­տա­հու­թյու­նից, հատ­կա­պես սի­րո հար­ցում:
Թմ­բու­կը հուշ­ում է ինչ­-որ մե­կի ըն­կե­րակ­ցու­թյու­նը, թմ­բու­կի ձայ­նի խլա­ցու­մը նշա­նա­կում է, որ ձեր բա­ցա­կա ըն­կե­րը փոր­ձան­քի մեջ է և ձեզ օգ­նու­թյան է կան­չում:
Կի­թառ - կի­թա­ռը ձեռ­քին կամ նվա­գե­լիս ձեզ տես­նե­լը, բա­րե­հա­ջո­ղու­թյան նշան է: Դուք հան­կար­ծա­կի հայտն­վե­լու եք նոր հե­տաքր­քիր մի­ջա­վայ­րում, որ­տեղ հան­դի­պե­լու եք սի­րո:
Եթե դեռահաս կինը երա­զում տես­նում է պոկ­ված լարե­րով կի­թառ, նշա­նա­կում է սի­րո ու­րա­խու­թյու­նը ան­հա­պաղ փո­փոխ­վե­լու է տխ­րու­թյան ու ար­ցուն­քի: 
Երա­զում կի­թա­ռի ձայն լսե­լը նշա­նա­կում է, որ նա պետք է դի­մա­կա­յի կեղ­ծու­թյանն ու շո­ղո­քոր­թու­թյա­նը, որի հետևում վտանգ կա:
Կի­թա­ռի վե­րա­բեր­յալ երա­զը տղա­մար­դուն նա­խազ­գուշ­աց­նում է թեթևամիտ հրա­պու­րան­քի մա­սին: Այդ երա­զը կա­րող է նշա­նա­կել նաև ձեր ըն­տա­նի­քում եր­կա­րատև հա­ջո­ղու­թյան շր­ջան:
Դաշ­նա­մուր տես­նե­լը ու­րախ իրա­դար­ձու­թյան նշան է:
Ու­րախ մե­ղե­դի լսե­լը առող­ջու­թյան ու հա­ջո­ղու­թյան նշան է: Թախ­ծոտ մե­ղե­դին տխուր լուր է:

ԵՐԵ­ԽԱ­ՆԵ­Ր

Երա­զում երե­խա տես­նե­լը ամե­նա­մոտ ապա­գա­յում ու­րա­խու­թյան և հա­ջո­ղու­թյան նշան է:
Խա­ղա­ցող երե­խա­ներ տես­նե­լը. հո­գու խա­ղա­ղու­թյուն և բա­վա­րար­վա­ծու­թյուն է:
Շատ սի­րուն­ երեխենե­րը - հա­ճե­լի ծա­նո­թու­թյուն, եր­ջան­կու­թյուն և բար­գա­վա­ճում:
Աշ­խա­տող կամ սո­վո­րող երե­խա - խա­ղա­ղու­թյուն և բա­րե­կե­ցու­թյուն:
Շատ երե­խա­ներ - դրամ:
Լա­ցող երե­խա­ներ - տհա­ճու­թյուն:
Հի­վանդ երե­խա - իրա­կա­նում նրա ամուր առող­ջու­թյան նշան է:
Մա­հա­ցած երե­խա - ան­հանգս­տու­թյուն և հի­աս­թա­փու­թյուն:
Ձեր երե­խա­յի թա­ղու­մը - առող­ջու­թյուն և խա­ղա­ղու­թյուն ըն­տա­նի­քում:
Երե­խա­յի հետ խա­ղալ - սի­րա­յին և կո­մեր­ցի­ոն գոր­ծե­րում հա­ջո­ղու­թյան հաս­նել:
Խո­սել երե­խա­յի հետ - հա­ջո­ղու­թյուն:
Համ­բու­րել երե­խա­յին - հան­գիստ և ու­րա­խու­թյուն:
Ծե­ծել երե­խա­յին - տհա­ճու­թյուն:
Ծծ­կեր երե­խա - զար­մանք, հո­գա­տա­րու­թյուն:
Ու­րիշ­ի նո­րա­ծի­նը քո տա­նը - բամ­բա­սանք, չա­րու­թյուն, թշ­նա­մանք:
Մերկ նո­րա­ծին - դա­վա­ճա­նու­թյուն:
Ըն­կե­ցիկ երեխա- հարս­տու­թյուն:
Բա­րուր­ված նո­րա­ծին - հի­վան­դու­թյուն:
Բա­րու­րել երեխային - առող­ջու­թյուն:
Խնա­մել երեխային - շա­հույթ:
Օրո­րել երե­խա­յին - թա­խիծ, մտ­քեր ծե­րու­թյան մա­սին:
Փոք­րի­կին կրծ­քով կե­րակ­րել - ամուր առող­ջու­թյուն, հղի­ու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն:
Երե­խա­յին լո­ղաց­նել - խա­բե­ու­թյու­նից եկող վնաս:

ԵՐ­ԿԱԹ

Պա­տե­րազ­մի, դի­մա­կա­յու­թյան, թշ­նա­մու­թյան նշանն է: 
Երա­զում ձեռքե­րում եր­կաթ բռ­նած երե­խա­ներ տես­նե­լը ստր­կու­թյան նա­խան­շան է:
Եթե երա­զում եր­կա­թը ոս­կուց թանկ է գնա­հատ­վում, ապա օգոս­տո­սին կն­քած հաշ­տու­թյան պայ­մա­նա­գի­րը կխախտ­վի և զենք պատ­րաս­տե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն կլի­նի:

ԵՐ­ԿԻՆՔ

Պարզ ու մա­քուր երկն­քի մա­սին երա­զը խոս­տա­նում է բա­ցա­ռիկ պա­տիվ­ներ և հե­տաքր­քիր ճա­նա­պար­հոր­դու­թյուն­ներ ամե­նա­ընտր­յալ հա­սա­րա­կու­թյու­նում: Հա­կա­ռակ դեպ­քում երա­զը նշա­նա­կում է կոտր­ված հույ­սեր:
Երա­զում բո­սո­րա­գույն եր­կինք տես­նե­լը խռո­վու­թյուն­նե­րի և հա­սա­րա­կա­կան ալե­կո­ծու­թյուն­նե­րի նշան է:
Երկ­նա­յին լու­սա­տու­նե­րով լու­սա­վոր­ված եր­կի­նքը խոս­տա­նում է հո­գու մեծ աշ­խա­տանք, որը իմաս­տու­թյուն և մխի­թա­րու­թյուն կտա:
Ինքդ քեզ եր­կինք համ­բարձ­վե­լիս տես­նե­լը նշա­նա­կում է ստեղծ­ված հնա­րավ­րու­թյուն­նե­րից օգտ­վե­լու, աշ­խա­տան­քում առա­ջա­դի­մու­թյան հաս­նե­լու ան­հա­ջող փորձ:
Եթե երա­զում աս­տի­ճան­նե­րով բարձ­րա­նում եք եր­կինք, դա խոս­տա­նում է արագ վե­րելք հա­սա­րա­կու­թյան մեջ: