1. ԲԱՐՁ­ՐԱ­ԳՈՒՅՆ ՆՊԱ­ՏԱ­ԿԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Ծննդ­յան օրից ի վեր յու­րա­քանչ­յուր մար­դուն բնո­րոշ է դրան­ցից որևէ մե­կի զգա­ցու­մը: Ստորև թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րում ծն­ված մար­դիկ կա­րո­ղա­նում են իրենց և իրենց շր­ջա­պա­տող­նե­րի առաջ բարձ­րա­գույն նպա­տակ­ներ դնել և ամեն գնով դրանց հաս­նել: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.
 • 1923 թ. հու­լի­սի 18-ից  1924 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1930 թ. հու­լի­սի 18-ից   1931 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1937 թ. հու­լի­սի 18-ից   1938 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1944 թ. հու­լի­սի 18-ից   1945 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1951 թ. հու­լի­սի 17-ից  1952 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1958 թ. հու­լի­սի 17-ից  1959 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1965 թ. հու­լի­սի 17-ից  1966 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1972 թ. հու­լի­սի 17-ից  1973 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1979 թ. հու­լի­սի 17-ից  1980 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1986 թ. հու­լի­սի 17-ից  1987 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1993 թ. հու­լի­սի 17-ից  1994 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 2000 թ. հու­լի­սի 16-ից  2001 թ. փետր­վա­րի 13-ը
Այս կար­մա­յի դրսևոր­ման բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կը կա­մա­վոր ինք­նա­զո­հու­թյունն է: Նման մար­դիկ ըն­դու­նակ են քա­վել այդ ծանր կար­ման և նրանք ապ­րում են այն­քան, որ­քան անհ­րա­ժեշտ է այդ վե­հանձն ծրա­գիրն  իրա­կա­նաց­նելու հա­մար:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով ար­տա­հայտ­ված այդ­պի­սի կար­ման թույլ է տա­լիս բա­րո­յա­պես մաքր­վել, ճաշ­ա­կել հա­նուն Ամե­նա­բարձր­յա­լի արած զո­հո­ղու­թյան ու­րա­խու­թյու­նը, նպաս­տում է բա­րի նպա­տակ­նե­րի հաս­նե­լուն:

Այն մար­դիկ, ում մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է ամե­նա­ցածր մա­կար­դա­կով, նույն­պես ստա­նում են Երկ­րի ու­ժե­րի օգ­նու­թյու­նը բա­րի մտադ­րու­թյուն­նե­րի իրա­կա­նաց­ման հա­մար, կամ, գո­նե, չեն կա­րող ստոր, ան­պատ­վա­բեր նպա­տակ­նե­րը կյան­քի կո­չել:2. ԱՆՄԵՂ ԶՈՀԻ ԿԱՐՄԱ

Կան մար­դիկ, որոնց հա­մար վե­հանձն նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու ճա­նա­պար­հին ան­պետք մի­ջոց­նե­րի կի­րա­ռու­մը հա­վա­սար է մե­ղան­չե­լուն: Դրանք այն մար­դիկ են, որոնք ծն­վել են ստորև բեր­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րում.

 • 1920 թ. հու­լի­սի 17-ից         1921 թ. ապ­րի­լի 10-ը
 • 1929 թ. մա­յի­սի 20-ից         1930 թ. փետր­վա­րի 13-ը
 • 1938 թ. մար­տի 27-ից          1938 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 20-ը
 • 1947 թ. հուն­վա­րի 30-ից       1947 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 25-ը
 • 1955 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 5-ից     1956 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ը
 • 1964 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 20-ից   1965 թ. հու­լի­սի 5-ը
 • 1973 թ. օգոս­տո­սի 15-ից       1974 թ. մա­յի­սի 12-ը
 • 1982 թ. հու­նի­սի 26-ից        1983 թ. մար­տի 16-ը
 • 1991 թ. մա­յի­սի 1-ից          1992 թ. հուն­վա­րի 21-ը
 • 2000 թ. մար­տի 3-ից          2000 թ. նո­յեմ­բե­րի 27-ը:

Նրանց հա­մար ան­նե­րե­լի է սե­փա­կան իշ­խա­նու­թյան չա­րաշ­ա­հու­մը և ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի ու աշ­խա­տա­կից­նե­րի նկատ­մամբ ար­հա­մար­հան­քով վե­րա­բեր­վե­լը:
Եթե մար­դու մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է մի­ջին մա­կար­դա­կով, ապա շր­ջա­պա­տող­նե­րը շատ հա­ճախ նրան «քա­վու­թյան նո­խազ» են դարձ­նում և զո­հա­բե­րում հա­նուն ու­րիշ­նե­րի շա­հե­րի: Նման իրա­վի­ճակ­նե­րում պետք է հա­մա­կերպ­վել ան­մեղ զո­հի կար­գա­վի­ճա­կի հետ և հաս­կա­նալ, որ այս ձևով պետք է քա­վեք այն մեղ­քե­րը, որոնք նախ­կի­նում գոր­ծել եք՝ մտո­վի կամ բա­ցա­հայ­տո­րեն: Անհ­րա­ժեշտ է սո­վո­րել յու­րա­քանչ­յուր  իրա­վի­ճա­կում պահ­պա­նել սե­փա­կան ար­ժա­նա­պատ­վու­թյու­նը և շա­րու­նա­կել շարժ­վել դե­պի դր­ված նպա­տակ­նե­րը՝ հան­գա­մա­նո­րեն ընտ­րե­լով դրանց հաս­նե­լու մի­ջոց­նե­րը: Պետք է հիշ­եք, որ ստոր մի­ջոց­նե­րի կի­րա­ռու­մը ըն­դու­նակ է աղա­վա­ղել, նվաս­տաց­նել նույ­նիսկ ամե­նա­վե­հանձն նպա­տակ­նե­րը: Օգ­տա­կար է առ­ժա­մա­նակ հրա­ժար­վել կոնկ­րետ նպա­տակ­ներ դնե­լուց և սո­վո­րել ըն­դու­նել կյան­քն իր բո­լոր վե­րելք­նե­րով ու ան­կում­նե­րով:

Այն մար­դիկ, որոնց մոտ սև կար­ման դրսևոր­վում է բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով, բա­վա­կա­նին բծախն­դիր են իրենց նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու մի­ջոց­նե­րի ընտ­րու­թյան հար­ցում, այն­պես որ շր­ջա­պա­տող­նե­րը եր­բեք թույլ չեն տա­լիս ան­տե­սել նրանց շա­հե­րը: 3. ԻՍ­ԿԱ­ԿԱՆ ԱԶԱ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱՐ­ՄԱ

Այն մարդ­կանց հա­մար, ով­քեր ծն­վել են ստորև թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում, սպի­տակ կար­ման նշա­նա­կում է Չա­րի ու Բա­րու տա­րան­ջա­տում, իս­կա­կան ազա­տու­թյան ձեռք բե­րում: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.

 • 1924 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1925 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1931 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1931 թ. սեպ­տամ­բե­րի 15-ը, 
 • 1938 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1938 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1945 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1945 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1952 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1952 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1959 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1959 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1966 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1966 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1973 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1973 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1980 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1980 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1987 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1987 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1994 թ. փետր­վա­րի 15-ից 1987 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 2001 թ. փետր­վա­րի 15-ից 2001 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը:

Այն մար­դիկ, որոնք կա­րո­ղա­ցել են այս կար­ման դրսևորել բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով, իս­կա­պես ազատ են: Նրանց վերջ­նա­կան ընտ­րու­թյու­նը Լույ­սի օգ­տին է, նրանք հան­դի­սա­նում են դրա մի մաս­նի­կը և միշտ հս­տա­կո­րեն տա­րան­ջա­տում են Չա­րը Բա­րուց՝ դրա դի­մաց ոչ մի պարգևատ­րում չպա­հան­ջե­լով: 

Մի­ջին մա­կար­դա­կով ար­տա­հայտ­ված նման կար­ման մար­դուն տա­լիս է լավ և հա­վա­տա­րիմ ըն­կեր­ներ և հա­ջո­ղու­թյուն է բե­րում բա­րե­նո­րո­գում­ներ ու բա­րե­փո­խում­ներ անե­լիս:
Այն նաև պահ­պա­նում է մար­դու ազա­տու­թյունն ու ան­կա­խու­թյու­նը, օգ­նում տա­րան­ջա­տել Չա­րը Բա­րուց: Հա­ճախ նման կար­մա­յով երե­խա­նե­րը սի­րում են վան­դա­կից ազա­տել թռ­չուն­նե­րին կամ էլ փոր­ձում են ինչ­-որ կերպ ազա­տու­թյուն շնոր­հել որևէ այլ արա­րա­ծի:

Նա, ում մոտ այս սպի­տակ կար­ման ար­տա­հայտ­վում է ամե­նա­ցածր մա­կար­դա­կով, նոր և հա­ռան­կա­րա­յին գոր­ծե­րում հա­ջո­ղության հաս­նե­լու մեծ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ է ու­նե­նում: Լույ­սի աշ­խար­հի հետ ամուր կա­պեր ու­նե­նա­լու հա­մար պետք է օգ­նել շր­ջա­պատրղ­նե­րին Բա­րու և Չա­րի տա­րան­ջատ­ման բարդ հար­ցե­րում, պետք է պատ­րաս­տա­կա­մո­րեն անհ­րա­ժեշտ բա­րե­նո­րո­գում­ներ կատա­րել, ազա­տու­թյուն տալ անօ­րի­նա­բար դրա­նից զրկ­ված մարդ­կանց, կեն­դա­նի­նե­րին և թռ­չուն­նե­րին: 4. ՁԱԽՈՂԱԿԻ ԿԱՐՄԱ

Կան շատ մար­դիկ, որոնց ազա­տու­թյու­նը հա­ճախ կա­րող է ձա­խո­ղել նրանց բո­լոր ծրագ­րե­րը: Դրանք այն մար­դիկ են, որոնք ծն­վել են հե­տևյալ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից որևէ մե­կում.

 • 1921 թ. ապ­րի­լի 11-ից             1922 թ. հուն­վա­րի 4-ը, 
 • 1930 թ. փետր­վա­րի 14-ից      1930 թ. նո­յեմ­բե­րի 10-ը, 
 • 1938 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 20-ից     1939 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1947 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 26-ից     1948 թ. հու­լի­սի 23-ը, 
 • 1956 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ից      1957 թ. մա­յի­սի 27-ը, 
 • 1965 թ. հու­լի­սի 6-ից              1966 թ. ապ­րի­լի 1-ը, 
 • 1974 թ. մա­յի­սի 12-ից            1975 թ. փետր­վա­րի 4-ը, 
 • 1983 թ. մար­տի 17-ից            1983 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 12-ը, 
 • 1992 թ. հուն­վա­րի 22-ից        1992 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 2000 թ. նո­յեմ­բե­րի 27-ից        2001 թ. օգոս­տո­սի 22-ը:
Այս մարդ­կանց հա­մար ան­նե­րե­լի է ան­պատ­կառ լի­նե­լը, հա­վա­տը ծաղ­րե­լը և ամե­նա­թո­ղու­թյու­նից օգտ­վե­լը, քա­նի որ այն շու­տով կծան­րաց­նի նրանց սև կար­ման:

Նրանց, ում մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է մի­ջին մա­կար­դա­կով, ճա­կա­տա­գի­րը զր­կում է ազատ ժա­մա­նա­կից, ձա­խո­ղում է բո­լոր ծրագ­րերն ու զար­գաց­ման բո­լոր հե­ռան­կար­նե­րը: Ման­րուք­նե­րում հաղ­թա­հա­րե­լով չա­րը, նման մար­դիկ սխալ­մամբ են­թադ­րում են, որ ամ­բող­ջո­վին ազատ­վել են չա­րի ման­րէ­նե­րից: Նրանց կյան­քում ոչինչ կա­յուն չէ:
Այս մար­դիկ չպետք է եր­կա­րա­ժամ­կետ ծրագ­րեր կազ­մեն, պետք է կա­րո­ղա­նան ամեն ին­չին հաս­նել «կար­ճատև վա­զե­վազ­քով», իսկ ծրագ­րե­րը պետք է վե­րա­բե­րեն մի­այն առա­ջի­կա եր­կու-­ե­րեք օր­վան:

Բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­մա­յի դեպ­քում ար­տա­հայտ­վում է կյան­քում տե­ղի ու­նե­ցող իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րը վե­րահս­կե­լու ու­նա­կու­թյու­նը, ձեռք է բեր­վում չա­րի ու­ժե­րից պաշտ­պա­նե­լու մո­գա­կան կա­րո­ղու­թյուն: Ազատ­վե­լով սե­փա­կան ներ­քին ան­կա­յու­նու­թյու­նից՝ նման մարդն ինք­նա­բե­րա­բար հայտն­վում է շատ ավե­լի հու­սա­լի մարդ­կանց մի­ջա­վայ­րում և ավե­լի քիչ է տու­ժում խա­բե­բա­նե­րից ու խար­դախ­նե­րից:5. ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՒՅՆ ՆԵՐ­ԴԱՇ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱՐ­ՄԱ

Նրանց հա­մար, ով­քեր ծն­վել են ստորև թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում, սպի­տակ կար­ման նշա­նա­կում է Բնու­թյան և Տի­ե­զեր­քի հետ ամ­բող­ջո­վին մի­ա­ձուլ­վե­լու կա­րո­ղու­թյուն, ոչ երկ­նա­յին ոլորտ­նե­րի հետ շփման մեջ մտ­նե­լու կա­րո­ղու­թյուն: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.

 • 1924 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից   1925 թ. ապ­րի­լի 16-ը, 
 • 1931 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1932 թ. ապ­րի­լի 16-ը, 
 • 1938 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1939 թ. ապ­րի­լի 16-ը, 
 • 1945 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1946 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1952 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1953 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1959 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1960 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1966 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1967 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1973 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1974 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1980 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1981 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1987 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1988 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1994 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից 1995 թ. ապ­րի­լի 15-ը:
Մար­դիկ, որոնց մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով, ըն­դու­նակ են գաղտ­նի օգ­նու­թյուն ցույց տալ կա­րի­քա­վոր­նե­րին, լու­ծել հո­գե­կան հի­վան­դու­թյուն­նե­րը:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման մարդ­կանց տա­լիս է ներ­դաշ­նակ շր­ջա­պատ և մար­գա­րե­ա­կան երազ­ներ. նրանց կյան­քում մեծ դեր են կա­տա­րում նշան­նե­րը: Սա է պարգևատ­րու­մը գթասր­տու­թյան և հե­զու­թյան հա­մար, սր­բա­պատ­կեր­նե­րին խո­նարհ ու ան­կեղծ ծա­ռա­յու­թյան հա­մար, կա­րի­քա­վոր­նե­րին ցու­ցա­բե­րած անա­չառ օգ­նու­թյան հա­մար: Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված կար­ման ման­կու­թյան ժա­մա­նակ մար­դուն տա­լիս է ներ­դաշ­նակ շր­ջա­պատ, աներևույթ աջակ­ցու­թյուն և մար­գա­րե­ա­կան երազ­ներ:
Որ­պես կա­նոն, այս մար­դիկ կա­րո­ղա­նում են  կան­խազ­գալ իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րը, սա­կայն այս ու­նա­կու­թյու­նը ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում թու­լա­նում է, իսկ շր­ջա­պա­տող­նե­րի գթասր­տու­թյու­նը՝ անց­նում:
Լույ­սի աշ­խար­հի հետ կա­պերն ամ­րաց­նե­լու հա­մար նման մար­դը պետք է հա­մե­մա­տա­բար մե­կու­սաց­ված կյանք վա­րի և առանց ավե­լորդ աղ­մու­կի օգ­նի ու­րիշ­նե­րին: Նույ­նիսկ սպի­տակ մո­գու­թյամբ զբաղ­վե­լը նրա հա­մար ան­նե­րե­լի հրա­պու­րանք է:6. ԸՆ­ԿԵՐՈՋ ԴԻ­ՄԱ­ԿՈՎ ԹՇ­ՆԱ­ՄԻ­ՆԵՐ

Գո­յու­թյուն ու­նեն շատ մար­դիկ, որոնց հա­մար ամեն տե­սակ գաղտ­նիք վնա­սա­բեր է, իսկ ամե­նա­մոտ ըն­կեր­նե­րը ճարպ­կո­րեն դի­մա­կա­վոր­ված թշ­նա­մի­ներ են:
Դրանք այն մար­դիկ են, որոնք ծն­վել են ստորև բեր­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում.

 • 1922 թ. հուն­վա­րի 5-ից           1922 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 30-ը, 
 • 1930 թ. նո­յեմ­բե­րի 10-ից         1931 թ. օգոս­տո­սի 6-ը,  
 • 1939 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից    1940 թ. հու­նի­սի 12-ը, 
 • 1948 թ. հու­լի­սի 23-ից             1949 թ. ապ­րի­լի 17-ը, 
 • 1957 թ. մա­յի­սի 27-ից             1958 թ. փետր­վա­րի 20-ը, 
 • 1966 թ. ապ­րի­լի 1-ից              1966 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 27-ը, 
 • 1975 թ. փետր­վա­րի 5-ից         1975 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 31-ը, 
 • 1983 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 12-ից     1984 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 7-ը, 
 • 1992 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 18-ից     1993 թ. հու­լի­սի 13-ը, 
 • 2001 թ. օգոս­տո­սի 23-ից         2002 թ. մա­յի­սի 17-ը:

Այս մարդ­կանց հա­մար ան­նե­րե­լի է լո­ղալ սե­փա­կան պատ­րանք­նե­րի և ինք­նա­պատ­րում­նե­րի մեջ, քա­նի որ նրանք չեն հաս­կա­նում ինչ խո­րը լճա­փոս են ըն­կել և ինչ­քան արագ է այն ծան­րաց­նում կար­ման: Նրանք չպետք է զբաղ­վեն լր­տե­սու­թյամբ, սև մո­գու­թյամբ և հիպ­նո­սով: Նման կար­մա­յով մար­դիկ դառ­նում են թմ­րա­մոլ­ներ ու հար­բե­ցող­ներ, քա­նի որ նրանց օր­գա­նիզ­մը հակ­ված չէ կու­տա­կե­լու այն բո­լոր թու­նա­վոր նյու­թե­րը, որոնք հայտն­վում են դրա մեջ:

Այն մարդ­կանց, որոնց մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է մի­ջին մա­կար­դա­կով, ճա­կա­տա­գի­րը պատ­ժում է գաղտ­նի լա­բո­րա­տո­րի­ա­նե­րում և կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րում ծանր աշ­խա­տան­քով: Այս մար­դիկ հա­ճախ ստիպ­ված են լի­նում բախ­վել գաղտ­նի վրե­ժի, դի­վա­հա­րու­թյան և ու­րիշ սև-մո­գա­կան ազ­դե­ցու­թյուն­նե­րի հետ: Թշ­նա­մի­նե­րը նրան մո­տե­նում են ըն­կե­րոջ դի­մա­կի տակ: Չեն բա­ցառ­վում մղ­ձա­վան­ջա­յին երազ­նե­րը, որոնք տա­նում են հալ­յու­ցի­նա­ցի­ա­նե­րի ու լուս­նո­տու­թյան:
Այս երազ­նե­րից ազատ­վե­լու հա­մար պետք է սնա­րին կամ բար­ձի տակ մար­մա­րի կտոր դնել:7. ԵՐԿ­ՆԱ­ՅԻՆ ՌԱԶ­ՄԻ­ԿԻ ԿԱՐ­ՄԱ

Այն մար­դիկ, ով­քեր ծն­վել են ստորև թվարկ­ված ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում, պատ­կա­նում են Երկ­նա­յին զոր­քին: Այդ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­ներն են.

 • 1925 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1925 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1932 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1932 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1939 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1939 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1946 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1946 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1953 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1953 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1960 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1960 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը,  
 • 1967 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1967 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1974 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1974 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1981 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1981 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1988 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1988 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1995 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1995 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 2002 թ. ապ­րի­լի 15-ից  2002 թ. նո­յեմ­բե­րի 13-ը:
Նման կար­մա­յի բարձ­րա­գույն մա­կար­դա­կով դրսևորու­մը կապ­ված է անձ­նա­զո­հու­թյան, ար­դա­րու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան հետ:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված այս կար­ման մար­դուն օժ­տում է յու­րա­քանչ­յուր մար­տում ան­խո­ցե­լի­ու­թյամբ՝ լի­նի դա մար­տա­դաշ­տում զին­վո­րա­կան պարտ­քը կա­տա­րե­լիս, թե խա­ղաղ ժա­մա­նակ ար­դա­րու­թյու­նը պաշտ­պա­նե­լիս: Հակառակ տրա­մա­բա­նու­թյան բո­լոր օրենք­նե­րին և երկ­րա­յին ֆի­զի­կա­յին, գն­դակ­ներն այս մարդ­կանց շր­ջան­ցում են, ռում­բե­րը նրանց կող­քին չեն պայ­թում: Սա­կայն սա շա­րու­նակ­վում է այն­քան ժա­մա­նակ, քա­նի դեռ մար­դու ար­ժա­նիք­նե­րը գե­րա­զան­ցում են նրա ստա­ցած պարգևներ­րը: Երբ դրանք հա­վա­սար­վում են, պաշտ­պա­նու­թյու­նը թու­լա­նում է, քա­նի որ սպի­տակ կար­մա­յի մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևորու­մը նշա­նա­կում է հա­տու­ցում ըստ վաս­տակ­նե­րի: 
Այն մար­դուն, ում մոտ այս կար­ման դրսևոր­վում է ցածր մա­կար­դա­կով, Լույ­սի ու­ժե­րը թույլ չեն տա­լիս կա­մա թե ակա­մա մար­դաս­պան դառ­նալ, փր­կում են բռ­նու­թյան են­թարկ­վե­լու վտան­գից, կոպ­տու­թյու­նից ու գռե­հի­կու­թյու­նից:

Լույ­սի աշ­խար­հի հետ ամուր կա­պեր ու­նե­նա­լու հա­մար նրանք պետք է ճիշտ ժա­մա­նա­կին խի­զա­խու­թյուն և ան­վե­հե­րու­թյուն ցու­ցա­բե­րեն, լի­նեն ար­դա­րու­թյան պաշտ­պան, իրենց մեջ ձևավո­րեն անձ­նա­զո­հու­թյան պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն:8. ԱՄԵՆ ԻՆ­ՉԻՆ ՃԱՐ ԿԱ

Գո­յու­թյուն ու­նի մարդ­կանց մի մեծ խումբ, որոնց հա­մար շար­ժումն ու ֆի­զի­կա­կան ակ­տի­վու­թյու­նը վնա­սա­բեր են, իսկ այն պն­դու­մը, որ որոշ բա­նե­րի դեմ ճար չկա, ակն­հայ­տո­րեն սխալ է: Սրանք այն մար­դիկ են, որոնք ծն­վել են հետևյալ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց­նե­րից մե­կում.

 • 1922 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 1-ից         1923 թ. մա­յի­սի 22-ը, 
 • 1931 թ. օգոս­տո­սի 7-ից            1932 թ. մա­յի­սի 2-ը, 
 • 1940 թ. հու­նի­սի 12-ից             1941 թ. մար­տի 7-ը, 
 • 1949 թ. ապ­րի­լի 7-ից               1950 թ. հուն­վա­րի 10-ը, 
 • 1958 թ. փետր­վա­րի 20-ից       1958 թ. նո­յեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1966 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 27-ից      1967 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 22-ը, 
 • 1975 թ. նո­յեմ­բե­րի 1-ից           1976 թ. հու­լի­սի 28-ը, 
 • 1984 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 7-ից       1985 թ. հու­նի­սի 2-ը, 
 • 1993 թ. հու­լի­սի 13-ից             1994 թ. ապ­րի­լի 8-ը, 
 • 2002 թ. մա­յի­սի 18-ից             2003 թ. փետր­վա­րի 11-ը:
Նման մարդ­կանց ար­գել­ված է կոպ­տել շր­ջա­պա­տող­նե­րին, լի­նել կռ­վա­րար, հակ­ված լի­նել բռ­նու­թյուն գոր­ծե­լուն, կոր­ծա­նել շր­ջա­պա­տող աշ­խար­հը:

Մի­ջին մա­կար­դա­կով դրսևոր­ված այս կար­ման մար­դուն պատ­ժում է այն չա­րա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հա­մար, որոնք նա կա­տա­րել կամ էլ պատ­րաստվել է կա­տա­րել: Թեև այս մար­դիկ ար­տա­քուստ բա­րե­սիրտ են, շր­ջա­պա­տող­նե­րը չհիմ­նա­վոր­ված ցան­կու­թյուն են ու­նե­նում նրանց կոպ­տե­լու, ահա­բե­կե­լու, սպառ­նա­լու, ծե­ծե­լու: 

Այն մար­դիկ, ով­քեր ներ­քուստ հակ­ված են կոպ­տու­թյան  ու բռ­նու­թյան, դառ­նում են նրանց «դա­հիճ­նե­րը»: Նման իրա­վի­ճա­կում գտն­վող մար­դը պետք է գի­տակ­ցի, որ նրա կյան­քում տե­ղի ու­նե­ցող ան­հե­թեթ իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րը նրա սխալ մտ­քե­րի, գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ու կո­պիտ բա­ռե­րի պա­տաս­խանն են: Ար­դար զայ­րույ­թի պա­հին այս մար­դու իրա­կա­նաց­րած ամեն տե­սակ  բռ­նու­թյուն նրան բա­խում է սև կար­մա­յի ամե­նա­ցածր մա­կար­դա­կի հետ: 

Ոչ մի ար­տա­քին հան­գա­մանք ու վե­հանձն նպա­տակ չի կա­րող փո­խել նրա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի խո­րը նշա­նա­կու­թյու­նը: Եթե մար­դը չի ըն­դու­նում խն­դիր­նե­րի ու­ժա­յին լուծ­ման մե­թո­դը, ապա նման իրա­վի­ճակ­նե­րը կար­ծես սկ­սում են իրենք իրենց հե­ռա­նալ նրա­նից: