Ոչ­խա­րի կամ խո­զի ազդ­րը մեծ կտոր­նե­րով կտ­րա­տել, ծակծ­կել, մե­ջը լց­նել սև պղ­պեղ, մաք­րած սխ­տոր ու եփել: Ջու­րը պետք է լց­նել չա­փա­վոր, որ­պես­զի պատ­րաստ լի­նե­լուց հե­տո կաթ­սա­յում ջուր չմ­նա: Եփե­լուց հե­տո կա­րե­լի է ջե­ռո­ցում թեթևակի կարմ­րաց­նել: 

Մա­տու­ցե­լիս կտ­րա­տել բա­րակ շեր­տե­րով. կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել ինչ­պես տաք, այն­պես էլ սա­ռը վի­ճա­կում՝ զա­նա­զան խա­վարտ­նե­րով: