Սի­սե­ռը նա­խա­պես 15 րո­պե եռաց­նել, սա­ռեց­նել, մաք­րել կեղևից։ Մնա­ցա­ծը պատ­րաս­տել նույն կերպ, ինչ­պես հա­ճա­րով ապու­րը։ 
Փի­թին պետք է եփել մսով, ստաց­վում է շատ հա­մեղ ու բո­լո­րի հա­մար հա­ճե­լի կե­րա­կուր։