Թանձ­րահ­յութ կա­րե­լի է պատ­րաս­տել տար­վա բո­լոր եղա­նակ­նե­րին, ինչ­պես թարմ լո­լի­կով, այն­պես էլ տո­մա­տի մա­ծու­կով: 3-4 գլուխ սո­խը տա­պա­կել, ավե­լաց­նել կտր­տած կա­նաչ պղ­պեղ, 5 րո­պե տա­պա­կել, ավե­լաց­նել մաք­րած 5-6 հատ լո­լիկ կամ 1ճ/գ տո­մա­տի մա­ծուկ, որը պետք է ջրով նոս­րաց­նել, աղ, հա­մեմ կամ կա­րոս: Եթե կա­նաչ պղ­պե­ղը կծու չի, ավե­լաց­նել սև և կար­միր պղ­պեղ: 

Մա­տու­ցել տաք վի­ճա­կում: 

Թանձ­րահ­յութ կա­րե­լի է պատ­րաս­տել նաև առանց սո­խի: Այն կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել խաշ­ած մսի, կար­տո­ֆի­լի, ձկան և տար­բեր տե­սա­կի փլավ­նե­րի հետ: