ՏԱՊԱԿԱԾ ՄԻՍԸ ԲԱՆ­ՋԱ­ՐԵ­ՂԵ­ՆԻ ԽԱ­ՎԱՐ­ՏՈՎ

0,5 կգ տա­վա­րի կամ խո­զի փա­փուկ մի­սը լվա­նալ, կտր­տել կոտ­լե­տի տես­քով, յու­րա­քանչ­յուր կտո­րը թա­կի­չով ծե­ծել, վրան ցա­նել աղ, պղ­պեղ, թա­թա­խել հա­րած ձվի մեջ, այն­հու­տեև աղա­ցած պաք­սի­մա­տի և յու­ղով եր­կու կող­մից տա­պա­կել, որից հե­տո դա­սա­վո­րել սկու­տե­ղի մեջ, վրան յուղ լց­նել, յու­րա­քանչ­յուր կտո­րի վրա մի շերտ կիտ­րոն դնել, լց­նել մանր կտր­տած կա­րոս կամ սա­միթ, իսկ մսի շուր­ջը լց­նել տա­պա­կած կար­տո­ֆիլ և առան­ձին ամա­նով՝ բու­սա­կան յու­ղով պատ­րաս­տած բան­ջա­րե­ղե­նի ցան­կա­ցած սա­լաթ:ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՄՍՈՎ ԳՆ­ԴԻԿ­ՆԵՐ՝ ԿԻՏ­ՐՈ­ՆԻ ՍՈ­ՈՒ­ՍՈՎ

0,5 կգ տա­վա­րի աղա­ցած միս, 1 սուր­ճի բա­ժակ բրինձ, 1 գլուխ մանր կտր­տած մի­ջին չա­փի սոխ, կտր­տած կա­րոս, 2 ձու, աղ, պղ­պեղ, 0,5 թե­յի բա­ժակ բու­սա­կան յուղ:
Բո­լոր մթեր­քը լց­նել մեծ թա­սի մեջ, բա­ցի ձե­թից, լավ խառ­նել, ապա պատ­րաս­տել ըն­կույ­զից մեծ գն­դիկ­ներ, դա­սա­վո­րել կաթ­սա­յում, վրան լց­նել 1 թե­յի բա­ժակ ջուր, բու­սա­կան յուղ, դնել կրա­կին: Երբ սկ­սի եռալ, կրա­կը թու­լաց­նել և սպա­սել, մինչև գն­դիկ­նե­րը տա­պակ­վեն, որից հե­տո վրան լց­նել ձվով պատ­րաս­տած կիտ­րո­նի սո­ուս, որը պետք է պատ­րաս­տել հետևյալ կերպ. 
1 կիտ­րո­նի հյու­թին խառ­նել մի քիչ ալ­յուր, 1-2 սուր­ճի բա­ժակ մսի ար­գա­նակ, 2 հատ լավ հա­րած ձու, թող­նել 2-5 րո­պե եռա: 

Մա­տու­ցել տաք վի­ճա­կում:ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՄՍՈՎ ԼՈ­ԼԻԿ ԵՎ ԿԱ­ՆԱՉ ՊՂ­ՊԵՂ 

6-7 հատ մի­ջին մե­ծու­թյան լո­լիկ, 6-7 հատ քաղցր պղ­պեղ, 2 գլուխ մի­ջին մե­ծու­թյան սոխ, 500 գրամ տա­վա­րի աղա­ցած միս, 2 գդալ տո­մա­տի մա­ծուկ, կտր­տած կա­րոս, 0,5 թե­յի բա­ժակ բրինձ:
Լո­լի­կի ու պղ­պե­ղի մի­ջու­կը հե­ռաց­նել, ինչ­պես տոլ­մա­յի հա­մար, լո­լի­կի մի­ջու­կը ման­րաց­նել, լց­նել առան­ձին ամա­նի մեջ, մի­սը սո­խի հետ տա­պա­կել յու­ղով, ավե­լաց­նել ջրով նոս­րաց­րած տո­մա­տի մա­ծուկ, կտ­րա­տած կա­րոս, աղ, սև կամ կար­միր պղ­պեղ, բրինձ և թույլ կրա­կով եփել, որից հե­տո լցո­նը լո­լի­կի ու պղ­պե­ղի մեջ լց­նել, շա­րել յուղ քսած թի­թե­ղի վրա և մոտ 1 ժամ մեղմ կրա­կով եփել ջե­ռու­ցում:

Մա­տու­ցել տաք վի­ճա­կում:ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՏԱ­ՎԱ­ՐԻ ՄԻՍ

1 կգ տա­վա­րի փա­փուկ մի­սը բա­ժա­նել կտոր­նե­րի, լվա­նալ և թա­կի­չով թեթևակի ծե­ծել, յու­րա­քանչ­յուր կտո­րի վրա աղ ու պղ­պեղ ցա­նել, 2 կող­մից թա­թա­խել լավ հա­րած ձվի մեջ, հե­տո աղա­ցած պաք­սի­մա­տով պա­տել եր­կու կող­մից և յու­ղով տա­պա­կել մինչև լրիվ եփ­վե­լը: Տա­պա­կած մի­սը մա­տու­ցել որևէ խա­վար­տով՝ տա­պա­կած կար­տո­ֆի­լի, խո­րո­ված բադ­րի­ջա­նի ու կա­նաչ պղ­պե­ղի, տար­բեր մթերք­նե­րով պատ­րաս­տած փլավ­նե­րի հետ: Նա­խընտ­րե­լի է վեր­ջին դեպ­քում մա­տու­ցել նաև թանձ­րահ­յութ (տո­մա­տով կամ թարմ լո­լի­կով պատ­րաս­տած սո­ուս):ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ ՍԻՐՏ 

1 կգ սիրտ, աղ, սև պղ­պեղ, ալ­յուր, յուղ, 2 հատ սոխ, 0,5 թե­յի բա­ժակ ար­գա­նակ, կամ տաք ջուր

          Որ­քան խաշ­ած սիրտ ու­տեք,
          Այն­քան սր­տոտ կլի­նեք,
          Որ­քան հա­մով սիրտ ու­տեք,
          Այն­քան խղ­ճով կլի­նեք:
          Ամե­նօր­յա սե­ղա­նին
          Սիր­տը որ­քան շատ լի­նի,
          Սիրտն ու սե­րը մի­ա­սին
          Նոր «համ» կտան ձեր ճաշ­ին:

Տա­պա­կե­լուց առաջ սիր­տը կտ­րա­տել մանր կտոր­նե­րով, լվա­նալ, վրան ցա­նել աղ, սև պղ­պեղ, այ­նու­հետև թա­թա­խել ալ­յու­րի մեջ և եր­կու կող­մից յու­ղով տա­պա­կել, որից հե­տո ավե­լաց­նել մանր կտ­րա­տած կա­նաչ կամ գլուխ սոխ, մի քիչ ար­գա­նակ (կամ տաք ջուր), 0,5 բա­ժակ սպի­տակ գի­նի, 1 ճաշ­ի գդալ ալ­յուր ու եփել մինչև թանձ­րա­նա­լը: Մա­տու­ցել տաք վի­ճա­կում տա­պա­կած կար­տո­ֆի­լի կամ ցան­կա­ցած փլա­վի հետ (նա­խընտ­րե­լի է հա­ճա­րով փլա­վը):